Karta MultiSport – využite ju na maximum

PODMIENKY POUŽÍVANIA KARTY MULTISPORT

 1. Kartu môžete získať len cez vášho zamestnávateľa prostredníctvom firmy Benefit Systems Slovakia s.r.o.
 2. Karta je vystavená na meno, je neprenosná a nesmie byť sprístupňovaná iným osobám.
 3. Kartu je možné využiť každý deň na jeden bezplatný vstup v sieti partnerov programu MultiSport. Výnimkou sú wellness zariadenia, ktoré sme na základe vašich požiadaviek doplnili do ponuky MultiSport a v ktorých je za vstup účtovaný minimálny doplatok.
 4. Pred využitím služieb v športových a relaxačných zariadeniach je majiteľ karty povinný na recepcii predložiť vždy doklad totožnosti spolu s kartou MultiSport. V prípade, že zariadenie nedisponuje čítačkou kariet, je nutné potvrdiť svoju návštevu podpisom do pohotovostného formulára na recepcii objektu.
 5. Používateľ karty má možnosť požiadať o vydanie jednej sprievodnej karty pre blízku osobu staršiu ako 15 rokov a až o tri detské karty pre deti do 15 rokov. Zrušením zamestnaneckej karty stráca používateľ nárok na karty sprievodné i detské. Rovnaké pravidlo je uplatnené aj pre vydanie kariet, keď bez zamestnaneckej karty nie je možné vydať sprievodné karty.
 6. Používateľ detskej karty (dieťa do dovŕšenia 15. roku života) sa u partnera preukazuje preukazom poistenca. V prípade, že partner nedisponuje čítačkou kariet, je nutné potvrdiť svoju návštevu podpisom do pohotovostného formulára na recepcii objektu. Vykoná tak sám alebo ho zapíše jeho sprievod.
 7. Karta je platná len po predložení osobného dokladu s menom a fotografiou (občiansky preukaz, vodičský preukaz, firemný identifikátor a i.).
 8. Pri raketových športoch jedna karta MultiSport hradí 50% ceny kurtu na hodinu. V prípade dvoch kariet si teda rezervujete celý kurt bez doplatku.
 9. Pri aktivitách ako beachvolejbal a bowling jeden držiteľ karty MultiSport hradí 25% ceny kurtu/dráhy na hodinu. Pre bezplatnú rezerváciu daného kurtu/dráhy sú potrební štyria držitelia karty MultiSport.
 10. Pracovník Benefit Systems Slovakia s.r.o (kontrolór), alebo poverený pracovník partnera je oprávnený overovať karty náhľadom do osobného dokladu a odobrať kartu používanú v rozpore s jej určením a poriadkom.
 11. Používateľ je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok objektu, v ktorom sa nachádza.
 12. Služby je možné využívať v čase prevádzky objektu (pokiaľ sa nevyskytujú iné obmedzenia).
 13. V záujme spokojnosti klientov odporúčame vopred telefonicky kontaktovať dané zariadenie, aj za účelom prípadnej rezervácie voľných miest (napr. na skupinové cvičenia a i.).
 14. Kartu je možné využívať na jednorazové vstupy do športových a relaxačných zariadení na aktivity, vypísané v detaile daného športoviska. Kartu však nemožno uplatniť na kurzy organizované partnermi.
 15. Používateľ karty môže využívať výhradne služby daného partnera uvedeného na stránke www.multi-sport.sk
 16. Vykonávať akékoľvek zmeny vo vzhľade karty je zakázané.
 17. Všetky informácie súvisiace s dostupnosťou služieb možno získať na telefónnom čísle Infolinky +421 949 516 152.
 18. Obchodovanie s kartami alebo akákoľvek forma distribúcie kariet bez súhlasu Benefit Systems Slovakia s.r.o, je pod sankciou občiansko-právneho konania zakázaná.
 19. Prihlásenie neoprávnených osôb do programu MultiSport bude pokutované v súlade s ustanoveniami zmluvy.
 20. Je zakázané využívať karty na účel zárobku.
 21. Je zakázané využívať karty mimo obdobia, na ktoré boli vydané.
 22. Stratu, zničenie alebo krádež karty je nutné bezodkladne hlásiť na info@multi-sport.sk, či prostredníctvom formulára alebo príslušného pracovníka personálneho oddelenia zamestnávateľa. V prípade nálezu karty, ktorá bola pred tým hlásená ako stratená, je nutné kartu zaslať spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o, alebo odovzdať osobe zodpovednej za kontakt s Benefit Systems Slovakia s.r.o vo vašej firme.
 23. Karta je majetkom firmy Benefit Systems Slovakia s.r.o, ktorá má právo žiadať vrátenie karty v prípade, že používateľ poruší aktuálny poriadok a odmietnuť vydanie karty takému používateľovi v budúcnosti. Informácie o porušení aktuálneho poriadku budú zaslané zamestnávateľovi.
 24. Benefit Systems Slovakia s.r.o, si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny aktuálneho poriadku.
 25. Používateľ môže platnosť karty pozastaviť na dobu neurčitú, ale len z vážnych zdravotných dôvodov. Žiadosť o pozastavenie karty musí nahlásiť prostredníctvom formulára alebo príslušného personálneho pracovníka, najneskôr do dátumu uzávierky objednávok na nasledujúci mesiac. Karta je následne pozastavená od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.
 26. Používateľ karty môže kartu kedykoľvek zrušiť, a to žiadosťou prostredníctvom formulára alebo príslušného personálneho pracovníka, najneskôr do dátumu uzávierky objednávok na nasledujúci mesiac. V prípade ak užívateľ z programu MultiSport vystúpi, môže sa doň opätovne vrátiť a objednať si karu MultiSport najskôr o 6 mesiacov.
 27. Používateľ karty, ktorý vystúpi z programu MultiSport, je povinný vrátiť kartu spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o.
 28. Pri objednaní karty používateľ prehlasuje, že sa zoznámil s aktuálnym poriadkom a bezvýhradne ho akceptuje.

Pre všetky informácie spojené s objednaním služieb, či dostupnosťou služieb kontaktujte svoje personálne oddelenie. Pre viac informácií alebo v prípade technických problémov s vašou kartou MultiSport kontaktuje našu Infolinku na čísle +421 949 516 152. Prevádzkový čas Infolinky: Po – Pia 8.00 – 17.00 hod.