Karta MultiSport – využite ju na maximum

PODMIENKY POUŽÍVANIA KARTY MULTISPORT

 1. Kartu môžete získať len cez vášho zamestnávateľa prostredníctvom firmy Benefit Systems Slovakia s.r.o
 2. Karta je vystavená na meno, je neprenosná a nesmie byť sprístupňovaná iným osobám.
 3. Kartu je možné využiť každý deň na jeden bezplatný vstup v sieti športovísk programu MultiSport. Výnimkou sú wellness zariadenia, ktoré sme na základe vašich požiadaviek doplnili do MultiSport ponuky a v ktorých je za vstup účtovaný minimálny doplatok. Na Slovensku sú výnimkou: Športový klub Slávia Agrofert - Bratislava, Petržalská plaváreň - Bratislava, Wellness Centrum Palárikovo, Sportpark Stupava, Chill time wellness – Bratislava Vrakuňa, FIT & GYM – Ivanka pri Dunaji, 7SPA - Bratislava, Ponteo Activity Park - Bratislava, Aquapark Prešov - Delňa, Fitness Holiday Inn – Bratislava.
 4. Pred využitím služieb v športových a relaxačných centrách je majiteľ karty povinný na recepcii predložiť vždy doklad totožnosti spolu s MultiSport kartou a potvrdiť svojím podpisom návštevu centra. Karta je platná len po predložení osobného dokladu s menom a fotografiou (občiansky preukaz, vodičský preukaz, firemné identifikátor a i.).
 5. V prípade prenájmu bowlingové dráhy sa karta rovná ¼ ceny dráhy / hod. Ak je v skupine menší počet kariet ako štyri, tak zvyšok doplácajú osoby bez karty.
 6. V prípade prenájmu kurtu 2 až 4 osobami, kde minimálne 2 osoby vlastnia kartu, je kurt zadarmo. Ak kartu vlastní iba 1 používateľ, ostatní používatelia hradia zvyšok, t. j. ½ kurtu priamo partnerovi. V prípade prenájmu kurtu na plážový volejbal sa karta rovná ¼ ceny kurtu/hod. Ak je v skupine menší počet kariet ako štyri, tak zvyšok doplácajú osoby bez karty.
 7. Pracovník Benefit Systems Slovakia s.r.o (kontrolór), alebo poverený pracovník partnera sú oprávnení overovať karty náhľadom do osobného dokladu a odobrať kartu používanú v rozpore s jej určením a poriadkom.
 8. Karta musí byť podpísaná používateľom, inak je neplatná.
 9. Používateľ karty je povinný čitateľne sa podpisovať (podľa vzoru na karte) vo výkazoch návštev, nachádzajúcich sa na recepcii objektu.
 10. Používateľ je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok objektu, v ktorom sa nachádza.
 11. Služby je možné využívať v čase prevádzky objektu (pokiaľ sa nevyskytujú iné obmedzenia).
 12. V záujme spokojnosti klientov odporúčame vopred sa telefonicky kontaktovať s partnerom, na účely objednávky voľných miest (napr. pre skupinové lekcie).
 13. Kartu je možné využívať na jednorazové vstupy do športových centier. Kartu však nemožno uplatniť na kurzy organizované športovými centrami. Kartu je možné využiť na aktivity vypísané v detaile daného športoviska.
 14. Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny vo vzhľade karty, okrem vlastnoručného podpisu na vyhradenom mieste.
 15. Všetky informácie súvisiace s dostupnosťou služieb možno získať na telefónnom čísle infolinky +421 949 516 152.
 16. Obchodovanie s kartami alebo akákoľvek forma distribúcie kariet bez súhlasu Benefit Systems Slovakia s.r.o, je pod sankciou občiansko-právneho konania zakázaná.
 17. Prihlásenie neoprávnených osôb do programu MultiSport bude pokutované v súlade s ustanoveniami zmluvy.
 18. Je zakázané využívať karty na účel zárobku.
 19. Je zakázané využívať karty mimo obdobia, na ktoré boli vydané.
 20. Stratu, zničenie alebo krádež karty je nutné bezodkladne hlásiť na info@multi-sport.sk či vo formulári. V prípade nálezu karty, ktorá bola predtým hlásená ako stratená, je nutné ju odoslať do Benefit Systems Slovakia s.r.o, alebo odovzdať osobe zodpovednej za kontakt s Benefit Systems Slovakia s.r.o vo vašej firme.
 21. Používateľ karty môže využívať výhradne služby daného partnera, uvedeného na stránke www.multi-sport.sk
 22. Karta je majetkom firmy Benefit Systems Slovakia s.r.o, ktorá má právo žiadať vrátenie karty v prípade, že používateľ poruší aktuálny poriadok a odmietnuť vydanie karty takému používateľovi v budúcnosti. Informácie o porušení aktuálneho poriadku budú zaslané zamestnávateľovi.
 23. Používateľ karty, ktorý vystúpi z programu MultiSport, je povinný vrátiť kartu spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o.
 24. Pri objednaní karty používateľ prehlasuje, že sa zoznámil s aktuálnym poriadkom a bezvýhradne ho akceptuje.
 25. Benefit Systems Slovakia s.r.o, si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny aktuálneho poriadku.
 26. Používateľ karty môže platnosť karty pozastaviť na dobu neurčitú, ale len z vážnych zdravotných dôvodov, podložených lekárskym potvrdením. Žiadosť o pozastavenie karty musí nahlásiť cez formulár vždy do dátumu uzávierky objednávok na nasledujúci mesiac. Karta je potom pozastavená až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.
 27. Používateľ karty môže kartu kedykoľvek zrušiť, a to opäť iba žiadosťou cez objednávkový formulár, najneskôr do dátumu uzávierky objednávok na nasledujúci mesiac. Len čo raz z programu MultiSport vystúpi, môže sa doň vrátiť a kartu opäť objednať najskôr o 6 mesiacov.
 28. Používateľ karty má možnosť požiadať o vydanie jednej sprievodnej karty pre blízku osobu staršiu ako 15 rokov a až o tri detské karty pre deti do 15 rokov. Zrušením zamestnaneckej karty stráca používateľ nárok na karty sprievodné i detské. Rovnaké pravidlo je uplatnené aj pre vydanie kariet, keď bez zamestnaneckej karty nie je možné vydať sprievodné karty. Používateľ detskej karty (dieťa do 15. narodenín) sa na športovisku preukazuje preukazom poistenca a podpisuje sa sám, alebo ho zapíše jeho sprievod.

Pre všetky informácie spojené s objednaním služieb či dostupnosťou služieb kontaktujte svoje personálne oddelenie. Viac informácií je možné získať na telefónnom čísle infolinky +421 949 516 152. Prevádzkový čas infolinky je Po – Pia 8.00 – 17.00. V prípade technických problémov s vašou kartou MultiSport volajte Helpline na číslo +421 949 516 152. Prevádzkový čas Helpline je Po – Ne 8.00 – 22.00.