Preskočiť obsah

Copyright

Webové stránky

Celý obsah webovej stránky www.multi-sport.sk (ďalej len „webová stránka“), najmä písaný text, grafika, dizajn, ilustrácie, fotografie, obrázky, ikony, infografiky, ako aj usporiadanie celého obsahu webovej stránky sú majetkom spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o., 48059528, so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov a podliehajú ochrane podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve, právach súvisiacich s autorským právom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácie na webovej stránke sa môžu používať len na osobné a nekomerčné účely.

Akákoľvek úprava, prezentácia, použitie, reprodukcia celej webovej stránky alebo jej časti na iné ako výlučne osobné a nekomerčné použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o. je prísne zakázaná a predstavuje trestný čin porušenia autorských práv a príslušnú trestnú a občianskoprávnu zodpovednosť porušovateľa.

Webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky prevádzkované našimi nezávislými partnermi – tretími stranami (ďalej len „webové stránky tretích strán“), a to buď priamo, alebo prostredníctvom rámcov. Keď navštívite stránku tretej strany, mali by ste si prečítať jej podmienky používania. Pre vylúčenie pochybností spoločnosť Benefit Systems Slovakia s.r.o. vyhlasuje, že nezodpovedá za dostupnosť alebo obsah Webových stránok tretích strán.

Webová stránka sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním webovej stránky, bude rozhodovať príslušný súd v Slovenskej republike.

Ochranné známky

Materská spoločnosť Benefit Systems Slovakia s.r.o. – Benefit Systems International Spólka akcyjna vlastní práva na registrovanú ochrannú známku MultiSport a logo MultiSport (uvedené nižšie):

Uvedené logo MultiSport môže používať len spoločnosť Benefit Systems Slovakia s.r.o. a tie subjekty, ktoré uzavreli písomnú zmluvu o používaní loga so spoločnosťou Benefit Systems International Spólka akcyjna.

Ochrannú známku MultiSport a logo MultiSport nesmie tretia strana používať spôsobom, ktorý by mohol spotrebiteľov uviesť do omylu, pokiaľ ide o vzťah tretej strany k spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o. alebo jej materskej spoločnosti Benefit Systems International Spólka akcyjna.

Akákoľvek reprodukcia, prezentácia, používanie, úprava alebo modifikácia ochrannej známky MultiSport alebo loga MultiSport bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Benefit Systems International Spólka akcyjna je prísne zakázaná a predstavuje porušenie ochrannej známky.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať