Preskočiť obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Benefit Systems Slovakia s.r.o.


Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti sú upravené v zákone č- 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) .

Podľa Zákona je obdobným vzťahom najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť.

OZNÁMENIE

V zmysle Zákona spoločnosť Benefit Systems Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) umožňuje svojim zamestnancom a osobám v obdobnom vzťahu podať oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, a to zodpovednej osobe, ktorou je interný právnik Spoločnosti a v prípade konfliktu záujmov HR špecialista Spoločnosti v zmysle nižšie uvedeného:

KDE?

a) písomne poštou na adresu: Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava – Mestská časť Ružinov s označením „INTERNE CHRÁNENÉ“ (po označení dátumu doručenia na obálke sa táto bezodkladne doručí zodpovednej osobe);

b) emailom na emailovú adresu wlb@multi-sport.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovednej osobe Spoločnosti (každý prípadný externý vstup, napr. v nevyhnutných prípadoch IT oddelenia, musí byť jasne dohľadateľný.)

c) vhodením do poštovej schránky na prízemí budovy v sídle Benefit Systems Slovakia s.r.o. v uzatvorenej obálke s označením „INTERNE CHRÁNENÉ“ (po označení dátumu doručenia na obálke sa táto bezodkladne doručí zodpovednej osobe Spoločnosti),

d) ústne; oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať tiež prostredníctvom externého systému. Orgánom príslušným na prijatie oznámenia je Úrad na ochranu oznamovateľov, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

· Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (prostredníctvom formulára na webovej stránke https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit),

· Orgán činný v trestnom konaní, v prípade, že sa jedná podozrenie z trestného činu, a to napríklad:

· Národnej kriminálnej agentúre (NAKA)

Kontaktná adresa: Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava Telefónne číslo: 0961 052 102

Korešpondenčná adresa: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru, Národná kriminálna agentúra, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Web: https://www.minv.sk/?NAKA,

Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR

Kontaktná adresa: Štúrova 2, 812 85 Bratislava Telefónne číslo: 033/2837 196, 033/2837 192 E-mail: Podatelna.USPGP@genpro.gov.sk Web: https://www.genpro.gov.sk,

· príslušný správny orgán, v prípade, že sa jedná o podozrenie zo správneho deliktu.

Podaním oznámenia zodpovednej osobe Spoločnosti nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu podľa § 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

ČO?

Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovatelia by mali, pokiaľ je to možné, poskytnúť vo svojich oznámeniach nasledovné informácie:

· detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.),

· informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal,

· či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať),

· či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť),

· či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým,

· totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa – ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie, anonymne, svoju totožnosť neuvádza

Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.

Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, môže uviesť anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a odpovedať na prípadné otázky. Zamestnávateľ je zároveň povinný potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.

ČO s tým?

Zodpovedná osoba Spoločnosti oznámenie zaeviduje, potvrdí jeho prijatie do 7 dní, preverí jeho obsah a pokiaľ ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti do 90 dní od potvrdenia oznámi oznamovateľovi výsledok preverenia a prípadne aj prijaté opatrenia. Oznamovateľovi bude oznámené aj postúpenie oznámenia orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ to nemôže zmariť vyšetrovanie. Pokiaľ bolo oznámenie postúpené, vyžiada si výsledok vybavenia a tento oznamovateľovi oznámi do 10 dní od doručenia.


MOŽNOSTI OCHRANY OZNAMOVATEĽA

1. Zabrániť odvetnému opatreniu (paragraf 3 a 5 Zákona)

Oznamovatelia môžu pri tzv. kvalifikovanom oznámení požiadať prokurátora alebo správny orgán o ochranu, tzv. status chráneného oznamovateľa. V praxi to znamená, že zamestnávateľ nesmie voči zamestnancovi alebo osobe v obdobnom vzťahu v tomto postavením robiť pracovnoprávne úkony alebo iné úkony. V takom prípade sa pracovnoprávne úkony typu preradenie na inú prácu, výpoveď atď. alebo iné úkony môžu realizovať len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov. Viac informácií tu: Zákon.

2. Pozastaviť odvetné opatrenie (paragraf 12 Zákona)

V prípade, že odvetné opatrenie bolo už vykonané, môže sa oznamovateľ obrátiť na Úrad na ochranu oznamovateľov (https://www.oznamovatelia.sk) a požiadať o pozastavenie účinnosti opatrenia do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone/inom obdobnom úkone. V prípade, že Úrad udelí ochranu, pozastaví účinnosť takého úkonu na 30 dní. Oznamovateľ tak získa čas, aby sa mohol obrátiť na súd a požiadať o vydanie neodkladného opatrenia. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho/iného úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu. Viac informácií tu: Zákon.

3. Ochrana sa vzťahuje aj na:

· blízku osobu oznamovateľa,

· fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda (väčšinový podiel), v ktorej má účasť (spoločník, akcionár), v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby (konateľ, člen DR, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť (zamestnanec, dohodár)).

· fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu (PO), ktorá ovláda PO, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu PO,

· osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením,

· zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.