X

Ochrana osobných údajov

 1. 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

INFORMÁCIE O NÁS

Spoločnosť Benefit Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava, PSČ 821 08, IČO: 48 059 528, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Sro, Vložka číslo : 102826/B (ďalej len „Benefit Systems“, „my“, „nám“) berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Preto vynakladáme všetku starostlivosť, aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, a to hlavne na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon“)

AKÝ JE ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU?

Tento dokument (ďalej len „Zásady ochrany súkromia“ alebo len „Zásady“) určuje právny základ pre nami vykonávané spracúvanie osobných údajov, pravidlá pre zhromažďovanie, používanie a ďalšie vykonávané operácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov. Zámerom Zásad je tiež Vás informovať o Vašich právach vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame. Spoločnosť Benefit Systems používa Vaše osobné údaje pre účely uvedené v týchto Zásadách a prípadne pre ďalšie účely tu neuvedené, ktoré Vám oznámi v jednotlivých prípadoch.

KOMU SÚ URČENÉ INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE?

Tento dokument je určený pre nasledujúce osoby:

 1. naši klienti, partneri a ďalšie fyzické či právnické osoby s nami spolupracujúce, a to vrátane prípadov, kedy spolupráca ešte nebola formálne naviazaná (potenciálni klienti, partneri a ďalšie spolupracujúce osoby), a prípady, kedy spolupráca už bola ukončená (bývalí klienti, partneri a ďalšie spolupracujúce osoby), a ďalej pre prípadných členov štatutárnych orgánov, zamestnancov a iných zástupcov týchto osôb
 2. uchádzači o zamestnanie v našej spoločnosti
 3. užívatelia karty MultiSport
 4. návštevníci našich webových stránok
 5. ďalšie osoby vyššie neuvedené, ktorých osobné údaje bude naša spoločnosť spracúvať

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE?

Za osobné údaje považujeme všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej  fyzickej osobe (napr. meno a priezvisko, bydlisko, emailová adresa, číslo karty MultiSport a údaje súvisiace s jej využívaním, IP adresa návštevníkov nášho webu). Spoločnosť Benefit Systems spracúva osobné údaje pre rôzne účely. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov, doba spracúvania a uchovávania osobných údajov sa môžu  líšiť v závislosti od účelu týchto operácii.

ČO JE TO SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spracúvanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácii s osobnými údajmi (napr. zhromažďovanie, uloženie, použitie, analýza, odovzdanie, výmaz). Naším zámerom je zachovať transparentnosť, pokiaľ ide o právny základ a spôsob spracúvania osobných údajov. V súlade so našimi zásadami zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje iba vtedy, keď je to potrebné pre konkrétne účely a po nevyhnutnú  dobu, a Vás žiadame, aby ste nám svoje osobné údaje poskytli iba v nevyhnutných prípadoch.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ČO TO PRE VÁS ZNAMENÁ?

Spoločnosť Benefit Systems sama určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov, a je tak vo vzťahu k Vám v pozícii prevádzkovateľa Vašich osobných údajov. Rozhodujeme tak o tom, ktoré Vaše osobné údaje budeme spracúvať a akými spôsobmi a prečo (pre aké účely) tak budeme konať.

V rozsahu nami vykonávaného spracúvania sme tak zodpovední za zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov a môžete sa na nás obrátiť ohľadom výkonu Vašich práv v tejto oblasti.

AKÝM SPÔSOBOM SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Všetky osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Benefit Systems automatizovaným, poprípade aj manuálnym spôsobom. Automatizované spracúvanie prebieha v našich informačných systémoch, prípadne v informačných systémoch našich sprostredkovateľov, teda tretích osôb, ktorých sme poverili konkrétnymi spracovateľskými operáciami.

Naša spoločnosť vykonala také opatrenia, aby k Vašim osobným údajom mali prístup iba jej zamestnanci a sprostredkovatelia, s ktorými má uzatvorenú písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Tieto osoby sú viazané povinnosťou mlčanlivosti o všetkých osobných údajoch, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti.

DOCHÁDZA NA ZÁKLADE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU ALEBO PROFILOVANIU SPÔSOBOM, KTORÝM SÚ DOTKNUTÉ VAŠE PRÁVA?

V našej spoločnosti nedochádza k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu, tz. rozhodovaniu založenému výhradne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania), ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás iným obdobným spôsobom významne dotýkalo.

ČO PRE NÁS ZNAMENÁ ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spoločnosť Benefit Systems pristupuje k zabezpečeniu údajov, ktoré uchováva, veľmi svedomite a seriózne. Za týmto účelom sme zaviedli vhodné organizačné a technické postupy a vykonávame školenia našich zamestnancov zamerané na ochranu osobných údajov, ich dôvernosti a zabezpečenia. Ďalej vykonávame pravidelné kontroly zavedených bezpečnostných postupov, pokiaľ ide o ich dostatočnosť vo vzťahu k povahe a rozsahu osobných údajov, ktoré spracúvame.

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

  • Spoločnosť Benefit Systems môže zdieľať Vaše osobné údaje s tretími osobami ako  príjemcami, resp. ich môže týmto tretím osobám poskytnúť, pokiaľ je pre takéto konanie (poskytnutie) daný niektorý z právnych základov podľa Nariadenia.Medzi týchto príjemcov patria aj sprostredkovatelia, ktorí vykonávajú spracovateľské operácie s Vašimi osobnými údajmi na základe poverenia našej spoločnosti.Konkrétne naša spoločnosť môže zdieľať Vaše osobné údaje s nasledujúcimi príjemcami, resp. príjemcami nasledujúcich kategórií:

   Naši partneri, ktorými sú prevádzkovatelia športových a voľnočasových zariadení, ktorých možno vyhľadať na www.multi-sport.sk v časti Aktivity a miesta, a ktorých služby využívate na základe karty MultiSport. Partneri, v súlade s podmienkami užívania karty MultiSport, hlavne overujú či ste oprávneným držiteľom karty MultiSport nahliadnutím do Vášho osobného dokladu a prostredníctvom našich zariadení (prípadne písomných formulárov) evidujú údaje súvisiace s využívaním Vašej karty MultiSport. Tieto údaje potom využívame hlavne na fakturačné účely.

   • Naši klienti, ktorými sú Vaši zamestnávatelia (prípadne zamestnávatelia osoby, ktorá Vás po dohode s Vami zapojila do Programu MultiSport). S našimi klientami zdieľame údaje o tom, ktorí konkrétni ich zamestnanci a prípadné ďalšie osoby majú byť účastníkmi Programu MultiSport. S našimi klientmi nezdieľame údaje o podrobnostiach týkajúcich sa využívania Vašej karty MultiSport.
   • Externí poradcovia, ktorými sú spoločnosti poskytujúce nám právne, konzultačné, audítorské a iné obdobné služby.
   • Externí dodávatelia, ktorí  na základe nášho poverenia vykonávajú s Vašimi osobnými údajmi spracovateľské operácie. Konkrétne sa jedná o spoločnosti, ktoré zabezpečujú účtovníctvo, správu pohľadávok, marketing a IT služby.
   • Orgány štátnej správy a iné orgány verejnej správy, s ktorými môžeme za určitých okolností stanovenými právnymi predpismi Vaše osobné údaje zdieľať (napr. daňové úrady, polícia).

   Vzhľadom k tomu, že pôsobíme ako jedna skupina, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté nasledujúcim spoločnostiam:

   • Priamym obchodným partnerom Spoločnosti Benefit Systems, ktorými sú MultiSport Benefit, s.r.o., so sídlom Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, Česko, Benefit Systems International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 00-844 Varšava, Ul. Młynarska 8/12, Poľsko, Benefit Systems S.A., 00-844 Varšava, Plac Europejski 2, Poľsko
   • Vopred schváleným subdodávateľom spoločnosti Benefit Systems, ktorými sú: BMS sp. z o.o., Al. Słowiańska 10 B, 01-695 Varšava, Poľsko, Primaris Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bukowińska 22B, 02-703 Varšava, Poľsko, Betacom S.A., ul. Połczyńska 31 A, 01-377 Varšava, Poľsko, Microsoft Ireland Operations, Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Írsko, Sii Sp. z o.o., Al. Niepodległości 69, 02-626 Varšava, Poľsko
    • Spoločnosti sídliace v tretích krajinách: prenos osobných údajov do tretích krajín štandardne nevykonávame, avšak niektoré spoločnosti, s ktorými spolupracujeme, majú sídlo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. V takom prípade vykonávame prenos za podmienok stanovených Naradením, ak Komisia rozhodla že taká krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, alebo pri poskytnutí primeraných záruk, napr. uzavretím štandardných zmluvných doložiek prijatých Komisiou. Takými spoločnosťami v našich podmienkach sú:
     • Formstack, LLC, 11671 Lantern Rd., Ste. 300, Fishers, Indiana 46038, Spojené štáty americké,
     • Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, Spojené štáty americké
     • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Ponce City Market, 675 Ponce De Leon Ave NE E178, Atlanta, GA 30308, Spojené štáty americké

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ, ABY STE ZÍSKALI ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Pokiaľ v týchto Zásadách nenájdete odpovede na Vaše otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

 • listom zaslaným na adresu Benefit Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava, PSČ 821 08, obálku označte slovami „Osobné údaje”
 • emailom zaslaným na adresu dpo@multi-sport.sk
 • telefónom na čísle +421 949 516 152

Hore uvedené kontaktné údaje môžete rovnako využiť pre prípadný výkon Vašich práv ako subjektov osobných údajov voči našej spoločnosti a ďalej, pokiaľ si budete priať odvolať Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov udelený našej spoločnosti.

 1. KONKRÉTNE INFORMÁCIE KU SPRACÚVANÝM OSOBNÝM ÚDAJOM PRE KLIENTOV, PARTNEROV A ĎALŠIE SPOLUPRACUJÚCE OSOBY

Spoločnosť Benefit Systems Vás týmto ako klientov, partnerov a ďalšie spolupracujúce osoby informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov vykonávaných nami ako prevádzkovateľom.

 

V ZÁSADÁCH ĎALEJ PRACUJEME S NASLEDUJÚCIMI POJMAMI:

 • „Program MultiSport“ znamená súhrn produktov a služieb poskytovaných tretími osobami – Partnermi, ktoré spoločnosť Benefit Systems umožňuje užívateľom Kariet čerpať po dobu trvania zmluvy s Klientom. Aktuálny prehľad produktov a služieb zahrnutých v Programe Benefit Systems možno vyhľadať na webových stránkach https://multi-sport.sk v časti Aktivity a miesta.
 • „Karta“ alebo „karta MultiSport“ znamená kartu MultiSport vydanú spoločnosťou Benefit Systems oprávňujúcu užívateľa Karty k čerpaniu produktov a služieb v rámci Programu MultiSport, vrátane Testovacej karty ako je definovaná nižšie.
 • „Klient“ znamená spoločnosť, ktorá poskytuje svojim zamestnancom benefit v podobe čerpania produktov a služieb v rámci Programu MultiSport prostredníctvom Kariet.
 • „Partner“znamená osobu, ktorá prevádzkuje športové a/alebo relaxačné zariadenie, ktorá spolupracuje so spoločnosťou Benefit Systems a poskytuje jej v uvedenom rozsahu služby svojich športových a/alebo relaxačných zariadení, resp. umožňuje užívateľom Kariet tieto služby čerpať.

AKO SME ZÍSKALI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sme získali prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov v závislosti na type spolupráce s našou spoločnosťou Benefit Systems. Pokiaľ ste nám Vaše osobné údaje neposkytli priamo, získali sme ich jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • od Partnera, Klienta a ďalšej spolupracujúcej osoby (ďalej spolu ako „Obchodný partner“), pre ktorých ste činný (tz. ste štatutárnym orgánom, zamestnancom či iným zástupcom);
 • z webových stránok Obchodného partnera, pre ktorého ste činný, a ďalej z iných verejne dostupných zdrojov (napr. z obchodného registra, aplikácie ARES).

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? AKÝ JE ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD TAKÉHOTO SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje obchodnej povahy; konkrétne meno a priezvisko, názov a sídlo/pracovisko Obchodného partnera, pozícia v rámci Obchodného partnera, telefónny kontakt, e-mailová adresa, informácie o doterajšej obchodnej spolupráci a komunikácii. Právnym základom spracúvania na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy s Vami ako Obchodným partnerom (vrátane s tým spojenej fakturácie a vykonávanie vyúčtovania) je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Ak vystupujete ako zástupca či kontaktná osoba Obchodného partnera, právnym základom je na uvedený účel článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, ktoré spočívajú v identifikácii a autorizácii komunikujúcej strany, výmene informácii a udeľovaní pokynov). Osobné údaje budú spracúvané po dobu rokovania o uzatvorení zmluvy a po dobu jej trvania alebo do zmeny zástupcu či kontaktnej osoby Obchodného partnera (ktorá udalosť nastane skôr), inak najviac 6 mesiacov po jej ukončení.

Pokiaľ to bude nevyhnutné na účely vymáhania našich nárokov alebo obhajobe našich práv, uvedené údaje môžeme ďalej spracúvať aj po uvedenej lehote, a to po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu (trvanie premlčacej lehoty podľa právnych predpisov a v prípade súdneho alebo správneho konania po dobu jeho trvania a jeden rok po jeho ukončení), kde právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, ktoré spočívajú v uplatňovaní a obhajobe našich nárokov).

Uvedené údaje budeme spracúvať tiež na účel archivácie na základe článku 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa) a to po dobu stanovenú právnymi predpismi. Ďalej Vaše osobné údaje meno a priezvisko, pozícia v rámci Obchodného partnera, telefónny kontakt, e-mailová adresa spracúvame na účely priameho marketingu, ktorý spočíva v propagácii a ponuke nových produktov a služieb našej spoločnosti, zasielaní informácii o nových produktoch a službách, zlepšovania kvality služieb cez prieskum spokojnosti, kde právnym základom spracúvanie je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré spočívajú v dosiahnutí účelu spracúvania). Tieto údaje spracúvame po dobu trvania vzájomnej spolupráce s Obchodným partnerom alebo dokým nenamietne takéto spracúvanie (viac v časti 6 nižšie).

Údaje v rozsahu meno a priezvisko, názov a sídlo/pracovisko Obchodného partnera, pozícia v rámci potenciálneho Obchodného partnera, telefónny kontakt, e-mailová adresa spracúvame v niektorých prípadoch na základe Vášho súhlasu (právny základ je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia) za účelom zachovania získaných identifikačných a kontaktných údajov pre kontaktovania potenciálneho Obchodného partnera na účelom nadviazania spolupráce či opätovnej spolupráce v budúcnosti, po dobu na ktorú bol udelený, inak tri roky od získania kontaktu či ukončenia zmluvy, resp. do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 1. KONKRÉTNE INFORMÁCIE KU SPRACÚVANÝM OSOBNÝM ÚDAJOM PRE UCHADZAČOV O ZAMESTNANIE

Spoločnosť Benefit Systems Vás týmto ako uchádzača o zamestnanie v našej spoločnosti informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov vykonávanom  nami ako prevádzkovateľom.

AKO SME ZÍSKALI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sme získali prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov v závislosti na type naviazania kontaktu s našou spoločnosťou. Pokiaľ ste nám Vaše osobné údaje neposkytli priamo (napr. prostredníctvom zaslaného životopisu, vyplnením formulára na našich webových stránkach), získali sme ich prostredníctvom personálnej agentúry, ktorej ste poskytli Vaše osobné údaje.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? AKÝ JE ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD TAKÉHOTO SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Identifikačné a kontaktné údaje (konkrétne meno a priezvisko, dátum narodenia ak bol uvedený, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa), údaje uvedené v životopise, motivačnom liste či v iných nám poskytnutých dokumentoch a údaje vypovedané v súvislosti s pracovným pohovorom (najmä dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti a ďalšie informácie o kvalifikácii uchádzača), a základné informácie o posúdení vhodnosti uchádzača na danú pracovnú pozíciu z našej strany. Nespracúvame a ani nepožadujeme uvedenie osobitných kategórii osobných údajov či rodného čísla. Právnym základom spracúvania osobných údajov je na účel výberového konania článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Osobné údaje spracúvame po dobu trvania výberového konania.

Právnym základom spracúvania je Váš súhlas, ak ste nám ho dobrovoľne poskytli, a to nielen na účel konkrétneho výberového konania ale aj na účel Vášho oslovenia v budúcnosti na inú vhodnú pracovnú pozíciu. V takom prípade budeme údaje spracúvať do odvolania Vášho súhlasu, najviac však po dobu troch rokov od jeho udelenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 1. KONKRÉTNE INFORMÁCIE KU SPRACÚVANÝM OSOBNÝM ÚDAJOM PRE UŽÍVATEĽOV KARTY MULTISPORT

Spoločnosť Benefit Systems Vás týmto ako užívateľa karty MultiSport informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov vykonávanom nami ako prevádzkovateľom.

V ZÁSADÁCH SÚKROMIA ĎALEJ PRACUJEME S NASLEDUJÚCIMI POJMAMI:

 1. „Partnerské zariadenia“ znamená športové a/alebo relaxačné zariadenia, ktoré prevádzkuje Partner, ktorého služby je Užívateľ oprávnený čerpať na základe Karty. Aktuálny prehľad Partnerských zariadení možno vyhľadať na webových stránkach https://www.multi-sport.sk v časti Aktivity a miesta.
 2. „Zoznam“ znamená menný zoznam Užívateľov poskytnutý Klientom spoločnosti Benefit Systems.
 3. „Užívateľ“ znamená Zamestnanca, Sprevádzajúcu osobu alebo Dieťa, ktorí využívajú  Kartu a ktorí sú oprávnení k čerpaniu produktu a služieb v rámci Programu Benefit Systems.
 4. „Zamestnanec“ znamená fyzickú osobu vykonávajúcu pre Klienta práce v pracovnom pomere alebo na základe dohody o prácach konaných mimo pracovný pomer alebo na základe iné obdobnej zmluvy, najmä zmluvy o poskytovaní služieb; a „Zamestnanecká karta“znamená kartu MultiSport vydanú Zamestnancovi.
 5. „Sprevádzajúca osoba“ znamená osobu blízku Zamestnancovi v zmysle definície obsiahnutej  v zákone č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, uvedenú na Zozname, pričom za Sprevádzajúcu osobu sa považuje i druh/družka zamestnanca uvedená v  Zozname; a „Karta Sprevádzajúcej osoby“znamená kartu MultiSport vydanú Sprevádzajúcej osobe.
 6. „Dieťa“ znamená dieťa Zamestnanca, ktoré je  mladšie ako pätnásť rokov uvedené v Zozname; a „Detská karta“znamená kartu MultiSport vydanú Dieťaťu.
 7. „Testovacia karta“ znamená kartu MultiSport vydanú buď priamo Užívateľovi v rámci propagačnej akcie spoločnosti Benefit Systems alebo potenciálnemu Klientovi za účelom jeho akvizície.

AKO SME ZÍSKALI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sme získali prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov v závislosti na type spolupráce s našou spoločnosťou Benefit Systems. Vaše osobné údaje sme obdržali jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Od Klienta, ktorý s nami uzavrel zmluvu, na základe ktorej sú jeho zamestnanci oprávnení sa zapojiť do Programu MultiSport prostredníctvom Kariet, alebo vyjadril záujem o testovacie zapojenie do tohto Programu prostredníctvom Testovacích kariet. Pokiaľ ste držiteľom Zamestnaneckej karty, Vaše osobné údaje nám odovzdal Váš zamestnávateľ, ktorý sa s Vami dohodol na Vašom zapojení do Programu MultiSport. Pokiaľ ste držiteľom Karty Sprevádzajúcej osoby, Vaše osobné údaje nám poskytol zamestnávateľ osoby, ktorá sa s Vami dohodla na Vašom zapojení do Programu MultiSport. Pokiaľ ste držiteľom Detskej karty, Vaše osobné údaje nám poskytol zamestnávateľ Vášho rodiča či iného zákonného zástupcu.
 • Vaše osobné údaje ste nám poskytli priamo, prípadne nám ich poskytla osoba, ktorá sa s Vami dohodla na Vašom zapojení do Programu MultiSport (v prípade Karty Sprevádzajúcej osoby), alebo Váš rodič či iný zákonný zástupca (v prípade Detskej karty) prostredníctvom registrácie na našej webovej stránke alebo IT systémov navrhnutých špeciálne pre tento účel, a to v súvislosti so zmluvou, ktorú s nami uzavrel Klient, na základe ktorej jeho zamestnanci sú oprávnení sa zapojiť do Programu MultiSport, alebo vyjadril záujem o testovacie zapojenie do tohto programu prostredníctvom Testovacích kariet.
 • Vaše osobné údaje ste nám poskytli priamo na základe dohody medzi nami o Vašom zapojení do Programu MultiSport prostredníctvom Testovacej karty.
 • Od našich Partnerov, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa využívania karty MultiSport.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? AKÝ JE ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD TAKÉHOTO SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Identifikačné a kontaktné údaje, údaje slúžiace k nepriamej identifikácii (meno, priezvisko, u dieťaťa mesiac a rok narodenia, názov Klienta - zamestnávateľa, prípadne aj ďalší doplňujúci údaj, napríklad zamestnanecké číslo), údaje týkajúce sa využívania karty MultiSport (číslo Karty, početnosť využitia Karty – dátum a čas využitia, navštívené Partnerské zariadenia, zvolené služby). V prípade poskytnutia údajov priamo dotknutou osobou aj e-mail a doručovaciu adresa, ktorou je adresa sídla alebo prevádzky zamestnávateľa na účel doručenia Karty MultiSport. Právnym základom, pre účel spracúvania umožnenie realizácie Programu MultiSport, vrátane vydania karty MultiSport a správy jej životného cyklu, využívania dohodnutých nepeňažných benefitov prostredníctvom karty MultiSport vrátane služieb sprístupňovaných výhradne držiteľovi karty MultiSport, plnenia fakturačných a štatistických povinností, je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu). Osobné údaje spracúvame po dobu trvania členstva v Programe MultiSport. Ďalšie spracúvanie bude vykonávané na účely plnenia povinností spoločnosti zo zmluvných záväzkov, plnenia právnych povinností vyžadovaným platnou a účinnou právnou úpravou alebo ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov spoločnosti (napr. reklamačné konanie, riešenie sporov s Vašim zamestnávateľom alebo ďalšími Obchodnými partnermi našej spoločnosti), a to vždy v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie týchto účelov.

Pokiaľ ste nám udelili osobitný súhlas, Vaše údaje na základe tohto právneho základu spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, názov zamestnávateľa a e-mail na marketingové účely (organizovanie súťaží a propagačných kampaní, ktorých sa môžete zúčastniť, informovanie o akciách, ktoré usporadúvame, ponukách našich ďalších služieb, dôležitých informáciách, ktoré majú vplyv na poskytovanie služieb z našej strany, napr. informačné bulletiny), a to po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, najviac však jeden rok od ukončenia členstva alebo do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 1. KONKRÉTNE INFORMÁCIE KU SPRACÚVANÝM OSOBNÝM ÚDAJOM PRE NÁVŠTĚVNÍKOV NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK  A SOCIÁLNYCH SIETÍ

Spoločnosť Benefit Systems Vás týmto ako návštevníkov našich webových stránok na adrese www.multi-sport.sk informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov vykonávanom nami ako prevádzkovateľom.

 

Ak nás kontaktujete prostredníctvom našich kontaktných formulárov na našej webovej stránke, o základných informáciách o spracúvaní osobných údajov (najmä právnom základe, účele či dobe spracúvania), Vás informujeme priamo pod príslušným formulárom; v ostatnom sa spracúvanie osobných údajov spravuje týmito Zásadami. Ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu dostupnom na našej webovej stránke, základné informácie o spracúvaní osobných údajov sú po otvorení chatu dostupné v Nastaveniach v časti Spracúvanie osobných údajov; v ostatnom sa spracúvanie osobných údajov spravuje týmito Zásadami.

 

Pokiaľ ste sa zaregistrovali na našej webovej stránke do našej My MultiSport platformy, základné informácie o spracúvaní osobných údajov sme Vám poskytli v procese registrácie, a zároveň sú kedykoľvek dostupné v sekcii „Súhlasy“; pričom aj tu platí, že v ostatnom sa spracúvanie osobných údajov spravuje týmito Zásadami.

 

Ak ste návštevníkom našich sociálnych sietí, Vaše osobné údaje spracúvanie v rozsahu bežných údajov, najmä tie, ktoré nám poskytnete v rámci Vašej online interakcie, za účelom zlepšenia povedomia o nás a našom produkte a tvorby základných štatistík o návštevnosti, a to na základe právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu). Pokiaľ nie je osobitne v pravidlách dostupných na sociálnej sieti uvedené inak, na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú ustanovenia týchto Zásad.

 

Pri používaní našich webových stránok a sociálnych sietí používame aj súbory cookies. Viac informácii nájdete v Pravidlách používania cookies TU

 1. SPOLOČNÉ INFORMÁCIE K VAŠIM PRÁVAM V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ SPRACÚVAME?

So spracúvaním Vašich osobných údajov súvisia nasledujúce práva dotknutej osoby dané príslušnými právnymi predpismi (Nariadením a Zákonom), ktoré môžete za stanovených podmienok kedykoľvek uplatniť tým, že nás budete kontaktovať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v časti 1 (všeobecné informácie) týchto Zásad. Konkrétne podmienky, podľa ktorých je možné nižšie uvedené práva uplatňovať sú ďalej stanovené v Nariadení a v Zákone.

Na Vaše žiadosti o výkon nižšie uvedených práv budeme reagovať v zákonných lehotách.

PRÁVO NA JASNÉ, TRANSPARENTNÉ A ZROZUMITEĽNÉ INFORMÁCIE O TOM, AKO SÚ POUŽÍVANÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

Povinnosti odpovedajúce týmto Vašim právam plníme voči Vám prostredníctvom týchto Zásad, prípadne prostredníctvom ďalších informačných a komunikačných kanálov.

 

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré uchovávame ako prevádzkovateľ údajov.

Máte právo požadovať od našej spoločnosti, aby Vám poskytla informácie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Pokiaľ naša spoločnosť Vaše osobné údaje spracúva, máte právo  obdržať o ich spracúvaní hlavne tieto informácie: kategórie spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania, doba uchovávania osobných údajov (ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia), príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, informáciu o zdroji osobných údajov, ak neboli získané priamo od dotknutej osoby.

Na Vašu žiadosť Vám bezplatne poskytneme kópiu odpisu alebo výpisu spracúvaných osobných údajov.

 

PRÁVO POŽADOVAŤ OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požadovať opravu a doplnenie Vašich osobných údajov v prípade, že o Vás naša spoločnosť spracúva nesprávne údaje alebo neúplné osobné údaje.

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, môžete kedykoľvek aktualizovať. V závislosti od účelu spracúvania je možné zmeny vykonať v súlade so zmluvnými podmienkami služby, ktorú využívate, alebo spôsobom uvedeným vyššie.

Pokiaľ od Vás obdržíme oznámenie, že niektoré osobné údaje, ktoré vo vzťahu k Vám spracúvame, už nie sú aktuálne, opravíme tieto osobné údaje na základe Vašich informácií, a to za predpokladu, že je zmenu možné vykonať. Aktualizácia údajov môže trvať až 48 hodín, čo súvisí s technickými podmienkami našich systémov.

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ chcete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, stačí nás kontaktovať niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Zásadách vyššie.

Pokiaľ chcete zrušiť odber informačného bulletinu, kliknete na odkaz pre zrušenie odberu v emailovej správe, ktorú sme Vám zaslali. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov predchádzajúca takémuto spracúvaniu.

 

PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV. V AKÝCH PRÍPADOCH MÔŽETE VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACÚVANIU SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ich spracúvame na účel priameho marketingu. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na tento účel, Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu nesmieme ďalej spracúvať.

 

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Máte právo od našej spoločnosti požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, a to v prípade, že:

 • ste namietli správnosť spracúvaných osobných údajov (spracúvanie osobných údajov tak bude obmedzené počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov);
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku; alebo
 • namietate spracúvanie osobných údajov na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V takomto prípade nebudeme naďalej Vaše osobné údaje spracúvať, prípadne ich spracúvanie obmedzíme, pokiaľ nebudeme schopný preukázať oprávnené dôvody pre ich spracúvanie alebo nevyhnutnosť spracúvania na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Pokiaľ spracúva naša spoločnosť Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, a zároveň sa jedná o spracúvanie automatizované, máte právo od nás získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Svoje osobné údaje môžete rovnako poskytnúť inému prevádzkovateľovi údajov, prípadne nás môžete požiadať, aby sme ich poskytli inému prevádzkovateľovi údajov my. Môžeme tak konať iba v prípade, že je poskytnutie údajov technicky možné a že druhý prevádzkovateľ súhlasí s ich prijatím. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

 

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na žiadosť Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme v prípade, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého spracúvame osobné údaje, a neexistuje žiadny iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • vznesiete oprávnenú námietku proti ich spracúvaniu vykonávanom na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti;
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; alebo
 • dôvodom pre výmaz osobných údajov je splnenie povinnosti podľa Zákona, Nariadenia alebo osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo podať návrh na začatie konania (sťažnosť), pokiaľ sa domnievate, že pri spracúvaní osobných údajov prišlo k porušeniu povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (hlavne Nariadenia a Zákona).

Úradom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07  Bratislava – Ružinov,  https://www.dataprotection.gov.sk/ Zákon v ust. § 100 definuje náležitosti takéhoto návrhu a postup Úradu pri jeho prešetrovaní.

 1. ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

Tieto Zásady budeme pravidelne kontrolovať a aktualizovať v súvislosti so zmenami príslušných právnych predpisov, zmenami rozsahu nami vykonávaného spracúvania osobných údajov a s naším úsilím o zlepšovanie úrovne zabezpečenia Vašich osobných údajov a kvality našich služieb.