Preskočiť obsah

Ochrana osobných informácií

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Informácie o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Benefit Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 48 059 528, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 102826/B (ďalej „Benefit Systems“, „my“, „Spoločnosť“ alebo len „prevádzkovateľ“). Spoločnosť Benefit Systems prikladá ochrane osobných údajov veľký význam, a preto vynakladá všetku starostlivosť, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané v súlade s príslušnými slovenskými právnymi predpismi, vrátane zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), a predpismi Európskej únie, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a prípadne aj ďalšími zákonmi a predpismi, ak sa na konkrétnu oblasť spracúvania vzťahujú.

Ako nás môžete kontaktovať v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Pokiaľ v týchto Zásadách nenájdete odpovede na Vaše otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

 • listom zaslaným na adresu Benefit Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Prievozská 14,  Bratislava, PSČ 821 09, obálku označte slovami „Osobné údaje”
 • telefónnom na čísle +421 949 516 152
 • alebo môžete priamo kontaktovať zodpovednú osobu Spoločnosti emailom zaslaným na adresu dpo@multi-sport.sk

Hore uvedené kontaktné údaje môžete rovnako využiť pre prípadný výkon Vašich práv ako subjektov osobných údajov voči našej spoločnosti a ďalej, pokiaľ si budete priať odvolať Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov udelený našej Spoločnosti.

Aký je účel týchto Informácii?

Na tejto stránke bližšie informujeme dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou ako prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „Informácie“ alebo „Zásady“), predovšetkým o okruhu dotknutých osôb, o ktorých osobné údaje Spoločnosť spracúva, na základe akého právneho základu a za akým účelom ich Spoločnosť spracúva, kto sú príjemcovia osobných údajov a pod. Účelom týchto informácii je tiež poučenie o právach dotknutej osoby.

Informácie sú členené na Všeobecné informácie a konkrétne informácie pre vybrané kategórie dotknutých osôb. Prosím, vezmite na vedomie, že okrem konkrétnych informácii sa na dotknutú osobu, ktorej údaje Spoločnosť spracúva, vzťahujú aj Všeobecné informácie.

Nižšie nie sú uvedené všetky kategórie dotknutých osôb, o ktorých osobné údaje Spoločnosť spracúva, a ani všetky účely spracúvania osobný údajov. Pre viac informácii ohľadne spracúvania osobných údajov nás neváhajte kontaktovať. Kontaktné údaje sú uvedené na konci časti Všeobecné informácie.

Komu sú určené informácie uvedené v tomto dokumente?

Tento dokument je určený predovšetkým pre nasledujúce osoby:

 • naši klienti, partneri a ďalšie fyzické či právnické osoby s nami spolupracujúce, a to vrátane prípadov, kedy spolupráca ešte nebola formálne nadviazaná (potenciálni klienti, partneri a ďalšie zmluvné strany), a prípady, kedy spolupráca už bola ukončená (bývalí klienti, partneri a ďalšie zmluvné strany), a ďalej pre osoby vystupujúce v mene týchto osôb (štatutárne orgány, zamestnanci a iní zástupcovia)
 • uchádzači o zamestnanie v našej Spoločnosti
 • užívatelia kariet MultiSport
 • návštevníci našich webových stránok a profilov na sociálnych sieťach.

Čo znamenajú pojmy definované v tomto dokumente?

V tomto dokumente:

 • „Program MultiSport“ znamená súhrn produktov a služieb poskytovaných tretími osobami – Partnermi, ktoré spoločnosť Benefit Systems umožňuje Užívateľom Kariet čerpať po dobu trvania zmluvy s Klientom. Aktuálny prehľad produktov a služieb zahrnutých v Programe MultiSport možno vyhľadať na webových stránkach https://multi-sport.sk v časti Aktivity a miesta.
 • „karta MultiSport“ alebo len „Karta“ znamená kartu MultiSport vydanú spoločnosťou Benefit Systems oprávňujúcu jej držiteľa, Užívateľa Karty k čerpaniu produktov a služieb v rámci Programu MultiSport.
 • „Klient“ znamená spoločnosť, ktorá poskytuje svojim Zamestnancom a prípadne jeho blízkym osobám, benefit v podobe čerpania produktov a služieb v rámci Programu MultiSport.
 • „Partner“znamená osobu, ktorá prevádzkuje Partnerské zariadenie, a ktorá spolupracuje so spoločnosťou Benefit Systems a poskytuje jej v uvedenom rozsahu služby svojich športových a/alebo relaxačných zariadení, resp. umožňuje Užívateľom Kariet tieto služby čerpať.
 • „Partnerské zariadenie“ znamená športové a/alebo relaxačné zariadenie, ktoré prevádzkuje Partner, ktorého služby je Užívateľ oprávnený čerpať na základe Karty. Aktuálny prehľad Partnerských zariadení možno vyhľadať na webových stránkach https://www.multi-sport.sk v časti Aktivity a miesta.
 • „Užívateľ“ znamená Zamestnanca, Sprevádzajúcu osobu alebo Dieťa, ktorí využívajú Kartu a ktorí sú oprávnení k čerpaniu produktu a služieb v rámci Programu MultiSport.
 • „Zamestnanec“ znamená fyzickú osobu vykonávajúcu pre Klienta práce v pracovnom pomere alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na základe inej obdobnej zmluvy, a ktorá je držiteľom tzv. Zamestnaneckej karty.
 • „Sprevádzajúca osoba“ znamená osobu blízku Zamestnancovi v zmysle definície obsiahnutej v zákone č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, rovnako i druh/družka Zamestnanca, a ktorá je držiteľom Karty Sprevádzajúcej osoby (ďalej aj ako tzv. Sprievodná karta).
 • „Dieťa“ znamená dieťa Zamestnanca, ktoré je mladšie ako pätnásť rokov, a ktoré je držiteľom tzv. Detskej karty.

Čo znamená pojem osobný údaj?

Osobným údajom je akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (napr. meno a priezvisko, bydlisko, emailová adresa, číslo karty MultiSport a údaje súvisiace s jej využívaním, IP adresa).

Čo znamená pojem spracúvanie osobných údajov?

Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek aktivitu alebo operáciu s osobnými údajmi (napr. získavanie, uchovávanie, odovzdanie, výmaz alebo analýza). Naším cieľom je zachovať transparentnosť právneho základu aj spôsob spracúvania osobných údajov. Našou zásadou je získavať a spracúvať osobné údaje iba vtedy, keď je to nevyhnutné pre dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Poskytnutie údajov požadujeme od Vás len v nevyhnutných prípadoch.

Je poskytnutie osobných údajov povinné? Aké sú následky ich neposkytnutia?

Vo všeobecnosti, poskytnutie osobných údajov nie je povinné, avšak môže byť nevyhnutné pre poskytovanie služieb Spoločnosti, napríklad, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom plnenie zmluvy, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú podmienku pre plnenie zmluvy. V prípade neposkytnutia údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zmluvy. Rovnako, ak máte záujem o využitie služieb Spoločnosti ako Užívateľ, bez poskytnutia Vašich osobných údajov to nebude možné.

Ak nám budú poskytnuté osobné údaje od inej ako dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje poskytuje, disponuje súhlasom so spracúvaním jej osobných údajov v zmysle týchto podmienok podľa § 78 ods. 6 Zákona.

Kto sú príjemcovia osobných údajov?

Príjemcami osobných údajov, ktorým môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté, sú:

 • Partneri, ktorí v súlade s podmienkami používania karty MultiSport (https://multi-sport.sk/podmienky-pouzivania-karty-multisport/) hlavne overujú či ste oprávneným držiteľom karty MultiSport nahliadnutím do Vášho osobného dokladu a prostredníctvom našich zariadení (prípadne písomných formulárov) evidujú údaje súvisiace s využívaním Vašej karty MultiSport. Tieto údaje potom využívame hlavne na fakturačné účely (tj. vedenie účtovnej agendy). Aktuálny prehľad Partnerov je dostupný na multi-sport.sk v časti Aktivity a miesta.
 • Klienti, s ktorými zdieľame údaje o tom, ktorí ich zamestnanci a prípadné ďalšie osoby majú byť účastníkmi Programu MultiSport. S Klientmi nezdieľame údaje o podrobnostiach týkajúcich sa využívania Vašej karty MultiSport.
 • Externí poradcovia, ktorými sú spoločnosti poskytujúce nám právne, konzultačné, audítorské a iné obdobné služby.
 • Externí dodávatelia, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré služby, predovšetkým účtovné, marketingové a IT.
 • Subjekty, ktorým máme povinnosť poskytnúť údaje na základe príslušného právneho predpisu (orgány štátnej správy a iné orgány verejnej správy).

Vzhľadom k tomu, že pôsobíme v rámci skupiny, príjemcami Vašich osobných údajov sú aj:

 • Priami obchodní partneri Spoločnosti, ktorými sú MultiSport Benefit, s.r.o., so sídlom Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, Česko, Benefit Systems International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 00-844 Varšava, Ul. Młynarska 8/12, Poľsko, Benefit Systems S.A., 00-844 Varšava, Plac Europejski 2, Poľsko (ďalej len „Priami obchodní partneri“ a spoločnosti patriace do tejto skupiny ďalej aj ako „Skupina“).
 • Vopred schválení subdodávatelia Spoločnosti, ktorými sú: BMS sp. z o.o., Al. Słowiańska 10 B, 01-695 Varšava, Poľsko, Primaris Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bukowińska 22B, 02-703 Varšava, Poľsko, Betacom S.A., ul. Połczyńska 31 A, 01-377 Varšava, Poľsko, Microsoft Ireland Operations, Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Írsko, Sii Sp. z o.o., Al. Niepodległości 69, 02-626 Varšava, Poľsko (ďalej len „Vopred schválení subdodávatelia“).
 • Spoločnosti sídliace v tretích krajinách:

Vo všeobecnosti Spoločnosť nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín (t.j. mimo krajín Európskej Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru-EHP), avšak niektoré spoločnosti, s ktorými spolupracujeme, majú sídlo v tretích krajinách. V takom prípade vykonávame prenos za podmienok stanovených Naradením, ak Komisia rozhodla že taká krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, alebo pri poskytnutí primeraných záruk, napr. uzavretím štandardných zmluvných doložiek prijatých Komisiou. Takými spoločnosťami v našich podmienkach sú:

 • Formstack, LLC, 11671 Lantern Rd., Ste. 300, Fishers, Indiana 46038, Spojené štáty americké (ďalej len „Formstack“),
 • Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, Spojené štáty americké (ďalej len „Twilio“),
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Ponce City Market, 675 Ponce De Leon Ave NE E178, Atlanta, GA 30308, Spojené štáty americké,

a prípadne ďalšie, ak sú uvedené pri konkrétnych účeloch spracúvania v týchto Zásadách, alebo ak sme Vás o tom individuálne informovali iným spôsobom.

 • Iní príjemcovia uvedení pri konkrétnych účeloch spracúvania v týchto Zásadách, alebo takí, o ktorých sme Vás informovali individuálne iným spôsobom.

VYKONÁVAME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A  PROFILOVANIE?

Spoločnosť nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie, ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia a § 15 ods. 1 Zákona.

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ SPRACÚVAME?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vyžadovať o potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané. Pokiaľ Spoločnosť Vaše osobné údaje spracúva, máte právo obdržať o ich spracúvaní hlavne tieto informácie: kategórie spracúvaných osobných údajov, účely spracúvania, doba uchovávania osobných údajov (ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia), príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, informáciu o zdroji osobných údajov, ak neboli získané priamo od dotknutej osoby.

Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého spracúvame osobné údaje, a neexistuje žiadny iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • vznesiete oprávnenú námietku proti ich spracúvaniu vykonávanom na základe oprávneného záujmu našej Spoločnosti;
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; alebo
 • dôvodom pre výmaz osobných údajov je, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

 • ste namietli správnosť spracúvaných osobných údajov (spracúvanie osobných údajov tak bude obmedzené počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov);
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajobu právneho nároku; alebo
 • namietate spracúvanie osobných údajov na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V takomto prípade nebudeme naďalej Vaše osobné údaje spracúvať, prípadne ich spracúvanie obmedzíme, pokiaľ nebudeme schopný preukázať oprávnené dôvody pre ich spracúvanie alebo nevyhnutnosť spracúvania na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, a zároveň sa jedná o spracúvanie automatizované, máte právo od nás získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi na spracúvanie, prípadne nás môžete požiadať, aby sme ich poskytli inému prevádzkovateľovi údajov my (pokiaľ je poskytnutie údajov technicky možné). Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na dôvody na uplatnenie právneho nároku.  Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ich spracúvame na účel priameho marketingu. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na tento účel, Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu nesmieme ďalej spracúvať. 


Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ chcete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, stačí nás kontaktovať niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Zásadách nižšie.

Pokiaľ chcete zrušiť odber newslettra, kliknete na odkaz pre zrušenie odberu v emailovej správe, ktorú sme Vám zaslali.

Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného  na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať návrh na začatie konania (sťažnosť) na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že pri spracúvaní osobných údajov prišlo k porušeniu povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (hlavne Nariadenia a Zákona).

Úradom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07  Bratislava – Ružinov,  https://www.dataprotection.gov.sk/ Zákon v ust. § 100 definuje náležitosti takéhoto návrhu a postup Úradu pri jeho prešetrovaní.

 2. KONKRÉTNE INFORMÁCIE PRE KLIENTOV, PARTNEROV, DODÁVATEĽOV A OSTATNÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV

Ako sme získali Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sme získali prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov v závislosti na type spolupráce s našou Spoločnosťou. Pokiaľ ste nám Vaše osobné údaje neposkytli priamo, získali sme ich jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • od Partnera, Klienta a zmluvnej strany (ďalej ako „Zmluvná strana“ alebo „Obchodný partner“), v mene ktorého vystupujete (tz. ste štatutárnym orgánom, zamestnancom či iným zástupcom);
 • z webových stránok Obchodného partnera, v mene ktorého vystupujete, a ďalej z iných verejne dostupných zdrojov (napr. z obchodného registra, aplikácie ARES, databázy FinStat).

Ak nám budú poskytnuté osobné údaje od inej ako dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje poskytuje, disponuje súhlasom so spracúvaním jej osobných údajov v zmysle týchto podmienok podľa § 78 ods. 6 Zákona.

Aký je účel, právny základ takéhoto spracúvania a doba spracúvania osobných údajov? Kto sú príjemcovia osobných údajov?

 1.

Účel spracúvania: komunikácia s Obchodným partnerom, ktorý je fyzickou osobou

Právny základ spracúvania: plnenie zmluvy  (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Dotknuté osoby: fyzická osoba, ktorá je zmluvnou stranou  Spoločnosti

Doba spracúvania: 5 rokov po ukončení spolupráce

Príjemcovia: subjekty, ktorým poskytuje prevádzkovateľ údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri a Vopred schválení subdodávatelia, Externí poradcovia, sprostredkovateľ poskytujúci Spoločnosti IT služby  a podľa voľby spôsobu komunikácie prípadne:

 • smartsupp (CZ) a jej subdodávatelia- Mailgun Technologies Inc (USA), Amazon Web Services, Luxembourg, ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu,
 • Formstack (USA), ak nás kontaktujete cez kontaktné formuláre na našej webovej stránke

2.

Účel spracúvania: komunikácia s Obchodnými partnermi a potenciálnymi Obchodnými partnermi

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). Oprávneným záujmom je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb konajúcich v mene Obchodných partnerov, aby sa zabezpečilo platné uzatvorenie zmluvy, jej riadne a efektívne plnenie alebo súhlas (Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Dotknuté osoby: osoba vystupujúca v mene Obchodného partnera (najmä štatutárny orgán, zamestnanec)

Doba spracúvania: 5 rokov po roku, v ktorom bola komunikácia ukončená

3 roky od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania

Príjemcovia: subjekty, ktorým poskytuje prevádzkovateľ údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri a Vopred schválení subdodávatelia, Externí poradcovia, sprostredkovateľ poskytujúci Spoločnosti IT služby, a podľa voľby spôsobu komunikácie prípadne:

 • smartsupp (CZ) a jej subdodávatelia- Mailgun Technologies Inc (USA), Amazon Web Services, Luxembourg, ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu,
 • Formstack (USA), ak nás kontaktujete cez kontaktné formuláre na našej webovej stránke

3.

Účel spracúvania: prieskum spokojnosti a požiadaviek

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). Oprávneným záujmom je posúdenie spokojnosti Obchodných partnerov, zlepšovanie dobrého mena Spoločnosti a tým posilňovanie jej hospodárskych výsledkov a zlepšovanie služieb

Dotknuté osoby: Obchodní partneri, osoba vystupujúca v mene Obchodného partnera

Doba spracúvania: 3 roky od uskutočnenia prieskumu

Príjemcovia: Priami obchodní partneri, sprostredkovateľ zabezpečujúci uskutočnenie prieskumu

4.

Účel spracúvania: vedenie účtovnej agendy

Právny základ spracúvania: Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (z.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, z.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, z.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, a súvisiacich právnych predpisov)

Dotknuté osoby: Obchodní partneri, osoby vystupujúce v mene Obchodného partnera, v niektorých prípadoch Užívatelia (najmä pre vyúčtovanie na základe tzv. núdzových/pohotovostných formulárov), a iné subjekty, ktorých osobné údaje sú súčasťou účtovných dokladov

Doba spracúvania: po dobu, ktorú stanovujú príslušné právne predpisy na uchovávanie dokumentov (10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú)

Príjemcovia: subjekty, ktorým poskytuje prevádzkovateľ údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri a Vopred schválení subdodávatelia,  Externí  poradcovia, sprostredkovateľ, ktorý poskytuje Spoločnosti účtovné služby, Twilio Inc (USA)

5.

Účel spracúvania: správa registratúry a archivácia

Právny základ spracúvania: Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (z. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, z. č. 305/2013 Z.z. o e-governmente, a súvisiacich právnych predpisov)

Dotknuté osoby: osoby, ktorých údaje sa v záznamoch nachádzajú (fyzické osoby – prijímatelia a odosielatelia korešpondencie, obchodní partneri a ďalšie osoby uvedené na dokumentoch)

Doba spracúvania: po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, alebo po dobu stanovenú zákonom (v prípade bežnej korešpondencie 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bol záznam vytvorený)

Príjemcovia: subjekty, ktorým poskytuje prevádzkovateľ údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri a Vopred schválení subdodávatelia, Externí poradcovia

6.

Účel spracúvania: uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov Spoločnosti

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (z. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, z. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, z. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, z. č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok, z. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, a súvisiacich právnych predpisov)

Dotknuté osoby: strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby (ktorými môžu byť aj Užívatelia, ak sa jedná o vymáhanie nezaplatenej odmeny Klientom)

Doba spracúvania: po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, alebo do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom súdnom alebo mimosúdnom konaní, najviac 10 rokov po skončení príslušného konania

Príjemcovia: subjekty, ktorým poskytuje prevádzkovateľ údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri a Vopred schválení subdodávatelia, Externí poradcovia, Externí dodávatelia

7.

Účel spracúvania: marketingová činnosť vo vzťahu k Obchodným partnerom

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). Oprávneným záujmom je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb konajúcich v mene Obchodných partnerov, aby boli informovaní o aktivitách a činnosti Spoločnosti, najmä ide o zasielanie brožúr, newsletrov,  informácii o novinkách, akciách, zľavách, ponukách a pod, a zároveň článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (§ 62 ods. 3 z. č. 351/2011 Z.z.  o elektronických komunikáciách)

Dotknuté osoby: Obchodní partneri, osoby vystupujúce v mene Obchodného partnera

Doba spracúvania: do namietnutia (odhlásenie z odberu) najneskôr však do ukončenia spolupráce

Príjemcovia: subjekty, ktorým poskytuje prevádzkovateľ údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri a Vopred schválení subdodávatelia, sprostredkovateľ zabezpečujúci marketingové aktivity Spoločnosti, spoločnosť zabezpečujúca odosielanie marketingovej komunikácie

8.

Účel spracúvania: vnútorné administratívne účely v rámci Skupiny

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). Oprávneným záujmom je poskytovanie osobných údajov v rámci Skupiny, v ktorej Spoločnosť pôsobí na vnútorné administratívne účely a zefektívnenie interných procesov.

Dotknuté osoby: Obchodní partneri, osoby vystupujúce v mene Obchodného partnera.

Doba spracúvania: po dobu pôsobnosti Spoločnosti v Skupine

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri, Vopred schválení subdodávatelia

9.

Účel spracúvania: uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a Zákona a súvisiacich právnych predpisov

Dotknuté osoby: fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

Doba spracúvania: 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo uplatnenie práva vybavené alebo inak ukončené

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri a Vopred schválení subdodávatelia, a podľa voľby spôsobu komunikácie prípadne:

 • smartsupp (CZ) a jej subdodávatelia- Mailgun Technologies Inc (USA), Amazon Web Services, Luxembourg, ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu,
 • Formstack (USA), ak nás kontaktujete cez kontaktné formuláre na našej webovej stránke

V ktorých prípadoch vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín?

Prenos do tretích krajín Spoločnosť uskutočňuje v prípade účelu:

 • i)   vedenie účtovnej agendy v rozsahu e-mail, na ktorý Spoločnosť zasiela Klientovi faktúru na úhradu odmeny za Program MultiSport, do USA, kedy využívame služby spoločnosti Twilio Inc. sídliacej v USA,
 • ii)   komunikácia s Obchodným partnerom, ktorý je fyzickou osobou,
 • iii)  komunikácia s Obchodnými partnermi a potenciálnymi Obchodnými partnermi,
 • iv)  uplatňovanie práv dotknutých osôb,

ii), iii) a iv) ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu dostupného v pravom dolnom rohu na webovej stránke našej Spoločnosti, do USA, nakoľko na túto službu využívame služby spoločnosti smartsupp (CZ), ktorá ďalej spolupracuje aj so spoločnosťou sídliacou v USA (Mailgun Technologies Inc), alebo ak nás kontaktujete prostredníctvom jedného z kontaktných formulárov dostupných na webovej stránke našej Spoločnosti, do USA, nakoľko na funkčnosť tejto služby využívame služby spoločnosti Formstack sídliacej v USA.

3.KONKRÉTNE INFORMÁCIE PRE UCHADZAČOV O ZAMESTNANIE

Ako sme získali Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sme získali prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov v závislosti na type naviazania kontaktu s našou Spoločnosťou. Pokiaľ ste nám Vaše osobné údaje neposkytli priamo (napr. prostredníctvom zaslaného životopisu), získali sme ich prostredníctvom personálnej agentúry, ktorej ste poskytli Vaše osobné údaje. Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Aký je účel, právny základ takéhoto spracúvania a doba spracúvania osobných údajov? Kto sú príjemcovia osobných údajov?

1.

Účel spracúvania:  výberové konanie zamestnancov

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvysúhlas (Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Dotknuté osoby: uchádzači o zamestnanie, záujemci o prácu na základe dohôd o prácu vykonávanú a mimo pracovného pomeru

Doba spracúvania: po dobu trvania výberového procesu a v prípade vybraného kandidáta do doby uzatvorenia zmluvy

3 roky od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, Priami obchodní, vopred schválení subdodávatelia,  sprostredkovatelia (Profesia, spol. s r.o.  a spoločnosť zabezpečujúca proces externého výberu kandidátov-personálne agentúry)

2.

Účel spracúvania: uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a Zákona a súvisiacich právnych predpisov

Dotknuté osoby: fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

Doba spracúvania: 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo uplatnenie práva vybavené alebo inak ukončené

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri, Vopred schválení subdodávatelia,  a podľa voľby spôsobu komunikácie prípadne:

 • a) smartsupp (CZ) a jej subdodávatelia- Mailgun Technologies Inc (USA), Amazon Technologies Inc (USA), Amazon Web Services, Luxembourg, ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu,
 • b) Formstack (USA), ak nás kontaktujete cez kontaktné formuláre na našej webovej stránke

Nespracúvame a ani nepožadujeme uvedenie osobitných kategórii osobných údajov či rodného čísla. Rovnako nepožadujeme ani zaslanie Vašej fotografie.

V ktorých prípadoch vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín?

Prenos do tretích krajín Spoločnosť uskutočňuje v prípade účelu uplatňovanie práv dotknutých osôb, ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu dostupného v pravom dolnom rohu na webovej stránke našej Spoločnosti, do USA, nakoľko na túto službu využívame služby spoločnosti smartsupp (CZ), ktorá ďalej spolupracuje aj so spoločnosťou sídliacou v USA (Mailgun Technologies Inc), alebo ak nás kontaktujete prostredníctvom jedného z kontaktných formulárov dostupných na webovej stránke našej Spoločnosti, do USA, nakoľko na funkčnosť tejto služby využívame služby spoločnosti Formstack sídliacej v USA.

4.KONKRÉTNE INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV KARTY MULTISPORT

Spoločnosť Benefit Systems Vás týmto ako Užívateľa Karty MultiSport aj prostredníctvom týchto Zásad informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov vykonávanom nami ako prevádzkovateľom.

Ako sme získali Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sme získali prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov v závislosti na type spolupráce s našou spoločnosťou. Vaše osobné údaje sme obdržali jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Od Klienta, ktorý s nami uzavrel zmluvu, na základe ktorej sú jeho zamestnanci oprávnení sa zapojiť do Programu MultiSport prostredníctvom Kariet. Pokiaľ ste držiteľom Zamestnaneckej karty, Vaše osobné údaje nám odovzdal Váš zamestnávateľ, ktorý sa s Vami dohodol na Vašom zapojení do Programu MultiSport. Pokiaľ ste držiteľom Sprievodnej karty, Vaše osobné údaje nám poskytol zamestnávateľ osoby (t.j. držiteľ Zamestnaneckej karty), ktorá sa s Vami dohodla na Vašom zapojení do Programu MultiSport. Pokiaľ ste držiteľom Detskej karty, Vaše osobné údaje nám poskytol zamestnávateľ Vášho rodiča či iného zákonného zástupcu (držiteľ Zamestnaneckej karty).
 • Vaše osobné údaje ste nám poskytli priamo, prípadne nám ich poskytla osoba, ktorá sa s Vami dohodla na Vašom zapojení do Programu MultiSport (v prípade Sprievodnej karty), alebo Váš rodič či iný zákonný zástupca (v prípade Detskej karty) prostredníctvom registrácie na našej webovej stránke (cez My MultiSport platformu) alebo v našej mobilnej aplikácii My MultiSport alebo využitím služby spoločnosti Microsoft alebo Formstack, LLC,  a to v súvislosti so zmluvou, ktorú s nami uzavrel Klient, na základe ktorej jeho zamestnanci a blízke osoby sú oprávnení sa zapojiť do Programu MultiSport.
 • Od našich Partnerov, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa využívania karty MultiSport.

Ak nám poskytnuté osobné údaje od inej ako dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje poskytuje, disponuje súhlasom so spracúvaním jej osobných údajov v zmysle týchto podmienok podľa § 78 ods. 6 Zákona.

Ak používate virtuálnu kartu MultiSport, vzťahuje sa na Vás aj Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov v súvislosti s používaním virtuálnej karty MultiSport, dostupná v mobilnej aplikácii My MultiSport v procese registrácie a v platforme My MultiSport na webovej stránke www.multi-sport.sk v sekcii Súhlasy (Zásady spracúvania osobných údajov – mobilná aplikácia).

Aký je účel, právny základ takéhoto spracúvania a doba spracúvania osobných údajov? Kto sú príjemcovia osobných údajov?

1.

Účel spracúvania: Umožnenie realizácie Programu MultiSport, t.j. využívanie dohodnutých nepeňažných športových benefitov, vydanie Karty MultiSport a správy jej životného cyklu, využívanie Karty MultiSport vrátane využívania služieb sprístupňovaných výhradne držiteľovi karty MultiSport

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). Oprávnený záujem Spoločnosti spočíva v záujme riadne poskytovať svoju službu, Program MultiSport.

Dotknuté osoby: zamestnanci Klienta, Sprievodné osoby a deti zamestnanca a iné osoby ktorým sa program MultiSport poskytuje (ďalej len Užívatelia)

Doba spracúvania: 18 mesiacov od ukončenia členstva Užívateľa v Programe MultiSport

Príjemcovia: subjekty, ktorým poskytuje prevádzkovateľ údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri a Vopred schválení subdodávatelia,  Partneri, Klient ako zamestnávateľ držiteľa Zamestnaneckej karty, Externí poradcovia, spoločnosť Formstack (USA), ak na prihlásenie sa do Programu MultiSport, či iný úkon (zmena, zrušenie, atď), Užívateľ využije službu tejto spoločnosti.

2.

Účel spracúvania: vedenie účtovnej agendy

Právny základ spracúvania: Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (z.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, z.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, z.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, a súvisiacich právnych predpisov)

Dotknuté osoby: Obchodní partneri, osoba vystupujúca v mene  Obchodného partnera, v niektorých prípadoch Užívatelia (najmä pre vyúčtovanie na základe tzv. núdzových/pohotovostných formulárov), a iné subjekty, ktorých osobné údaje sú súčasťou účtovných dokladov

Doba spracúvania: po dobu, ktorú stanovujú príslušné právne predpisy na uchovávanie dokumentov (10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú)

Príjemcovia: subjekty, ktorým poskytuje prevádzkovateľ údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri a Vopred schválení subdodávatelia,  Externí  poradcovia, sprostredkovateľ, ktorý poskytuje Spoločnosti účtovné služby

3.

Účel spracúvania: uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov Spoločnosti

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (z. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, z. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, z. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, z. č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok, z. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, a súvisiacich právnych predpisov)

Dotknuté osoby: strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby (ktorými môžu byť aj Užívatelia, ak sa jedná o vymáhanie nezaplatenej odmeny Klientom)

Doba spracúvania: po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, alebo do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom súdnom alebo mimosúdnom konaní, najviac 10 rokov po skončení príslušného konania

Príjemcovia: subjekty, ktorým poskytuje prevádzkovateľ údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri a Vopred schválení subdodávatelia, Externí poradcovia

4.

Účel spracúvania: vnútorné administratívne účely v rámci Skupiny

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). Oprávneným záujmom je poskytovanie osobných údajov v rámci Skupiny v ktorej Spoločnosť pôsobí na vnútorné administratívne účely a zefektívnenie interných procesov.

Dotknuté osoby: Obchodní partneri, osoby vystupujúce v mene Obchodného partnera.

Doba spracúvania: po dobu pôsobnosti Spoločnosti

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri, Vopred schválení subdodávatelia

5.

Účel spracúvania: predchádzanie podvodom

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). Oprávneným záujmom je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely predchádzania podvodom ( ods. 47 Recitálu Nariadenia)

Dotknuté osoby: Užívatelia, osoby vystupujúce v mene Partnera

Doba spracúvania: po dobu riešenia podozrení na podvod a po dobu vymáhania nárokov.

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri, Vopred schválení subdodávatelia

6.

Účel spracúvania: komunikácia s Užívateľmi a potenciálnymi Užívateľmi

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). Oprávneným záujmom je zodpovedanie otázok a vyriešenie žiadostí Užívateľov a potenciálnych Užívateľov.

Dotknuté osoby: osoba, ktorá iniciuje komunikáciu vo vzťahu k Spoločnosti

Doba spracúvania: závisí od Vašej voľby spôsobu komunikácie: i) ak nás kontaktujete cez e-mail tak po dobu riešenia dopytu a najviac 18 mesiacov od ukončenia komunikácie a ak vznikne potreba uchovávať údaje pre účel obhajoba právnych nárokov, po dobu podľa účelu uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov Spoločnosti, ii) ak nás kontaktujete cez tzv. live chat tak po dobu riešenia dopytu a najviac 1 rok a ak vznikne potreba uchovávať údaje pre účel obhajoba právnych nárokov, po dobu podľa účelu uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov Spoločnosti, iii) ak nás kontaktujete cez kontaktný formulár na našej webovej stránke tak po dobu riešenia dopytu a najviac 6 mesiacov a ak vznikne potreba uchovávať údaje pre účel obhajoba právnych nárokov, po dobu podľa účelu uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov Spoločnosti, iv) ak nás kontaktujete cez Facebook (messenger) tak po dobu komunikácie a ďalej podľa podmienok poskytovateľa služby a ak vznikne potreba uchovávať údaje pre účel obhajoba právnych nárokov, po dobu podľa účelu uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov Spoločnosti.

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri a Vopred schválení subdodávatelia;  a podľa voľby spôsobu komunikácie prípadne:

 • a) smartsupp (CZ) a jej subdodávatelia- Mailgun Technologies Inc (USA), Amazon Web Services, Luxembourg, ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu,
 • b) Formstack (USA), ak nás kontaktujete cez kontaktné formuláre na našej webovej stránke

7.

Účel spracúvania: uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a Zákona a súvisiacich právnych predpisov

Dotknuté osoby: fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

Doba spracúvania: 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo uplatnenie práva vybavené alebo inak ukončené

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri, Vopred schválení subdodávatelia,  a podľa voľby spôsobu komunikácie prípadne:

 • a) smartsupp (CZ) a jej subdodávatelia- Mailgun Technologies Inc (USA), Amazon Web Services, Luxembourg, ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu,
 • b) Formstack (USA), ak nás kontaktujete cez kontaktné formuláre na našej webovej stránke

8.

Účel spracúvania: marketingová činnosť vo vzťahu k Užívateľom (pozn.: len ak ste nám udelili osobitný súhlas)

Právny základ spracúvania: súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Dotknuté osoby: osoby ktoré udelili súhlas, najmä Užívatelia

Doba spracúvania: najviac 18 mesiacov po ukončení členstva v Programe MultiSport alebo do odvolania súhlasu

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri, Vopred schválení subdodávatelia, sprostredkovateľ zabezpečujúci marketingové aktivity Spoločnosti, spoločnosť zabezpečujúca odosielanie marketingovej komunikácie

V ktorých prípadoch vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín?

Prenos do tretích krajín Spoločnosť uskutočňuje v prípade účelu:

 • i)   program MultiSport – umožnenie realizácie Programu MultiSport, t.j. využívanie dohodnutých nepeňažných športových benefitov, vydanie Karty MultiSport a správy jej životného cyklu, využívanie Karty MultiSport vrátane využívania služieb sprístupňovaných výhradne držiteľovi karty MultiSport, ak na prihlásenie sa do Programu MultiSport, či iný úkon (zmena, zrušenie, atď), Užívateľ využije službu spoločnosti Formstack, a to do USA, nakoľko na funkčnosť tejto služby využívame služby tejto spoločnosti sídliacej v USA,
 • ii)  komunikácia s Užívateľmi a potenciálnymi Užívateľmi,
 • iii)  uplatňovanie práv dotknutých osôb,

ii) a iii) ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu dostupného v pravom dolnom rohu na webovej stránke našej Spoločnosti, do USA, nakoľko na túto službu využívame služby spoločnosti smartsupp (CZ), ktorá ďalej spolupracuje aj so spoločnosťou sídliacou v USA (Mailgun Technologies Inc), alebo ak nás kontaktujete prostredníctvom jedného z kontaktných formulárov dostupných na webovej stránke našej Spoločnosti, do USA, nakoľko na funkčnosť tejto služby využívame služby spoločnosti Formstack sídliacej v USA.

5.KONKRÉTNE INFORMÁCIE PRE NÁVŠTĚVNÍKOV NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK A PROFILOV NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Ak ste návštevníkom našich webových stránok (https://www.multi-sport.sk) a využijete niektorý zo spôsobov komunikácie s nami, osobné údaje spracúvame nasledovne:

1.

Účel spracúvania: komunikácia s Užívateľmi a potenciálnymi Užívateľmi

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). Oprávneným záujmom je zodpovedanie otázok a vyriešenie žiadostí Užívateľov a potenciálnych Užívateľovi.

Dotknuté osoby: osoba, ktorá iniciuje komunikáciu vo vzťahu k Spoločnosti

Doba spracúvania:  závisí od Vašej voľby spôsobu komunikácie: i) ak nás kontaktujete cez e-mail tak po dobu riešenia dopytu a najviac 18 mesiacov od ukončenia komunikácie a ak vznikne potreba uchovávať údaje pre účel obhajoba právnych nárokov, po dobu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt, ii) ak nás kontaktujete cez tzv. live chat tak po dobu riešenia dopytu a najviac 1 rok a ak vznikne potreba uchovávať údaje pre účel obhajoba právnych nárokov, po dobu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt, iii) ak nás kontaktujete cez kontaktný formulár na našej webovej stránke tak po dobu riešenia a najviac 6 mesiacov a ak vznikne potreba uchovávať údaje pre účel obhajoba právnych nárokov, po dobu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt, iv) ak nás kontaktujete cez Facebook (messenger) tak po dobu komunikácie a ďalej podľa podmienok poskytovateľa služby a ak vznikne potreba uchovávať údaje pre účel obhajoba právnych nárokov, po dobu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt.

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri a Vopred schválení subdodávatelia; a podľa voľby spôsobu komunikácie prípadne:

 • a) smartsupp (CZ) a jej subdodávatelia- Mailgun Technologies Inc (USA), Amazon Web Services, Luxembourg, ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu,
 • b) Formstack (USA), ak nás kontaktujete cez kontaktné formuláre na našej webovej stránke

2.

Účel spracúvania: uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a Zákona a súvisiacich právnych predpisov

Dotknuté osoby: osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

Doba spracúvania: 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo uplatnenie práva vybavené alebo inak ukončené.

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, Priami obchodní partneri, Vopred schválení subdodávatelia,  a podľa voľby spôsobu komunikácie prípadne:

 • a) smartsupp (CZ) a jej subdodávatelia- Mailgun Technologies Inc (USA), Amazon Web Services, Luxembourg, ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu,
 • b) Formstack (USA), ak nás kontaktujete cez kontaktné formuláre na našej webovej stránke

V ktorých prípadoch vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín?

Prenos do tretích krajín Spoločnosť uskutočňuje v prípade účelu:

 • i)  komunikácia s Užívateľmi a potenciálnymi Užívateľmi a
 • ii)  uplatňovanie práv dotknutých osôb,

i) a ii) ak nás kontaktujete prostredníctvom tzv. live chatu dostupného v pravom dolnom rohu na webovej stránke našej Spoločnosti, do USA, nakoľko na túto službu využívame služby spoločnosti smartsupp (CZ), ktorá ďalej spolupracuje aj so spoločnosťou sídliacou v USA (Mailgun Technologies Inc), alebo ak nás kontaktujete prostredníctvom jedného z kontaktných formulárov dostupných na webovej stránke našej Spoločnosti, do USA, nakoľko na funkčnosť tejto služby využívame služby spoločnosti Formstack sídliacej v USA.

Spoločnosť prevádzkuje profily na niektorých sociálnych sieťach; pri spracúvaní osobných údajov cez jej profily má Spoločnosť iba typické administrátorské oprávnenia. Pri používaní sociálnych sietí sú osobné údaje spracúvané aj zo strany poskytovateľov týchto sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram), pričom nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním osobných údajov tretím stranám a nad ich cezhraničným prenosom do tretích krajín (ktoré vykonávajú daní poskytovatelia sociálnych sietí) nemá Spoločnosť spravidla žiadnu kontrolu a nezodpovedá za ne. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych sietí.

Podrobnejšie informácie k spracúvanie údajov prevádzkovateľov platforiem sociálnych sietí a ďalšie možnosti uplatnenia svojich práv (odvolanie súhlasu, právo namietať), nájdete v informáciách o podmienkach spracúvania osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov platforiem sociálnych sietí:

či na stránkach v budúcnosti nahradzujúcich uvedené stránky.

Za spracúvanie Vašich osobných údajov zodpovedá Spoločnosť iba v prípade, ak je do tohto spracúvania priamo zapojená ako spoločný prevádzkovateľ (sociálne siete – štatistické účely – Facebook) alebo ako prevádzkovateľ využívajúci služby sprostredkovateľa.

1.

Účel spracúvania: správa profilov na sociálnych sieťach vrátane komunikácie a diskusie s užívateľmi (tzv. FANPAGE na facebooku, instagrame, youtube a iných soc.sieťach) – účel propagácia a ponuka služieb Spoločnosti na sociálnych sieťach, komunikácia s užívateľmi, propagácia súťaží a sprievodných aktivít prostredníctvom sociálnych sietí, poskytovanie informácií širšej verejnosti

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), ktorým je vytvorenie profilu Spoločnosti na príslušnej sociálnej sieti; propagácia a prezentácia služieb Spoločnosti na sociálnej sieti, komunikácia s užívateľmi, organizovanie súťaží a sprievodných aktivít prostredníctvom sociálnych sietí, poskytovanie informácií širšej verejnosti

Dotknuté osoby: návštevník profilu Spoločnosti príslušnej sociálnej siete (užívateľ príslušnej sociálnej siete)

Doba spracúvania: Lehota spracúvania závisí od konkrétneho prípadu a to napr. od charakteru údajov, od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané, od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania; údaje sa uchovávajú a) po dobu prevádzkovania oficiálneho profilu Spoločnosti na príslušnej sociálnej sieti, alebo b) do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov prevádzkovateľa danej sociálnej siete, alebo c) dokým neodstránite svoj účet; podľa toho, čo nastane skôr. Osobitná lehota v prípade Youtube je upravená – https://policies.google. com/technologies/rete ntion?hl=sk- inak ich Spoločnosť odstráni okamžite keď ju o to požiadate.

Osobitná lehota uchovávania v prípade Instagramu – do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov spoločnosti Facebooku, alebo pokým neodstránite svoj účet – podľa toho, čo nastane skôr – https://help.instagram. com/519522125107875

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu príslušných sociálnych sietí.

V prípade služieb „data file custom audiences“ a „measurement and analytics“ je prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook voči Spoločnosti v postavení jej sprostredkovateľa (v tomto prípade sa spracúvanie osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools , https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing)

2.

Účel spracúvania: správa profilu na LinkedIn vrátane komunikácie a diskusie užívateľmi – účel propagácia a ponuka služieb prevádzkovateľa, komunikácia s užívateľmi, propagácia súťaží a sprievodných aktivít prostredníctvom LinkedIn, poskytovanie informácií širšej verejnosti

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), ktorým je vytvorenie profilu Spoločnosti na LinkedIn; propagácia a prezentácia služieb Spoločnosti na LinkedIn, komunikácia s užívateľmi, organizovanie súťaží a sprievodných aktivít prostredníctvom LinkedIn, poskytovanie informácií širšej verejnosti

Dotknuté osoby: návštevník profilu Spoločnosti na LinkedIn (užívateľ LinkedInu)

Doba spracúvania: Lehota spracúvania závisí od konkrétneho prípadu a to napr. od charakteru údajov; od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané, od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania; údaje sa uchovávajú: a) po dobu prevádzkovania oficiálneho profilu Spoločnosti na LinkedIn, alebo b) do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov prevádzkovateľa LinkedIn, alebo c) dokým neodstránite svoj účet; podľa toho, čo nastane skôr. Osobitná lehota v prípade LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu LinkedIn

3.

Účel spracúvania: Sociálne siete – štatistické účely (spoločný prevádzkovateľ so spoločnosťou Facebook)

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), ktorým je získanie osobných údajov na základe právneho základu pôvodného účelu a ich následné spracúvanie na štatistické účely pre používanie sietí Facebook v zmysle režimu podľa čl. 89 Nariadenia. Oprávneným záujmom je získanie, tzn. spracúvanie viacerých údajov, najmä demografických údajov cieľovej skupiny ako údaje týkajúce sa veku, pohlavia, rodinného stavu, povolania, životného štýlu a záujmov návštevníkov fanúšikovskej stránky. Spoločnosť nastavila parametre okrem iného podľa svojej cieľovej skupiny, ako aj cieľov riadenia alebo podpory svojich činností, čo má vplyv na spracúvanie osobných údajov na účely vypracovania štatistík získaných na základe návštev stránky. Spoločnosť môže v prípade Facebooku pomocou filtrov, ktoré jej poskytuje spoločnosť Facebook, vymedziť kritériá, na základe ktorých majú byť tieto štatistiky vypracované, a tiež vymedziť kategórie osôb, ktorých osobné údaje budú využívané spoločnosťou Facebook. Spoločnosť ako majiteľ a správca fanpage umiestnenej na Facebooku preto prispievajú k spracúvaniu osobných údajov návštevníkov svojej stránky. Všetky tieto informácie umožňujú Spoločnosti napr. zistiť profil návštevníkov, ktorí kladne hodnotia jej fanpage, s cieľom ponúknuť im relevantnejší obsah a rozvinúť funkcie, o ktoré by títo návštevníci mohli mať väčší záujem.

Dotknuté osoby: návštevník profilu Spoločnosti príslušnej sociálnej siete (užívateľ príslušnej sociálnej siete)

Doba spracúvania: Lehota spracúvania závisí od konkrétneho prípadu a to napr. od charakteru údajov, od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané, od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania; údaje sa uchovávajú: a) do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov prevádzkovateľa danej sociálnej siete, alebo b) dokým neodstránite svoj účet; podľa toho, čo nastane skôr.

Príjemcovia: subjekt, ktorému poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje na základe zákona, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu príslušných sociálnych sietí

Pri používaní našich webových stránok a sociálnych sietí používame aj súbory cookies. Viac informácii nájdete v Pravidlách používania cookies tu.

6.ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

Tieto Zásady pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme v súvislosti so zmenami príslušných právnych predpisov, zmenami rozsahu nami vykonávaného spracúvania osobných údajov a s naším úsilím o zlepšovanie úrovne zabezpečenia Vašich osobných údajov a kvality našich služieb.

Prosím, vezmite na vedomie nasledovné najvýznamnejšie zmeny v Zásadách:

September 2021 – zmena doby spracúvania osobných údajov Užívateľov v prípade účelu „Umožnenie realizácie Programu MultiSport, t.j. využívanie dohodnutých nepeňažných športových benefitov, vydanie Karty MultiSport a správy jej životného cyklu, využívanie Karty MultiSport vrátane využívania služieb sprístupňovaných výhradne držiteľovi karty MultiSport“ na 18 mesiacov od ukončenia členstva Užívateľa v Programe MultiSport.

Tieto Zásady sú vyhotovené v slovenskej a anglickej verzii. V prípade rozporu medzi nimi je rozhodujúca slovenská verzia.

Posledná aktualizácia tohto dokumentu prebehla dňa 23.februára2024.

Potrebujete viac informácií?
Kontaktujte nás