MultiSport - ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

INFORMÁCIE O NÁS

Spoločnosť Benefit Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava, PSČ 821 08, IČO: 48 059 528, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Sro, Vložka číslo : 102826/B (ďalej len „Benefit Systems“, „my“, „nám“) berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Preto vynakladáme všetku starostlivosť, aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, a to hlavne na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon o ochrane osobných údajov“)

 

AKÝ JE ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU?

Tento dokument (ďalej len „Zásady súkromia“) určuje právny základ pre nami vykonávané spracúvanie osobných údajov, pravidlá pre zhromažďovanie, používanie a ďalšie vykonávané operácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov. Zámerom Zásad súkromia je tiež Vás informovať o Vašich právach vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame. Spoločnosť Benefit Systems používa Vaše osobné údaje pre účely uvedené v týchto Zásadách súkromia a prípadne pre ďalšie účely tu neuvedené, ktoré Vám oznámi v jednotlivých prípadoch.

KOMU SÚ URČENÉ INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE?

Tento dokument je určený pre nasledujúce osoby:

 • naši klienti, partneri a ďalšie fyzické či právnické osoby s nami spolupracujúce, a to vrátane prípadov, kedy spolupráca ešte nebola formálne naviazaná (potenciálni klienti, partneri a ďalšie spolupracujúce osoby), a prípady, kedy spolupráca už bola ukončená (bývalí klienti, partneri a ďalšie spolupracujúce osoby), a ďalej pre prípadných členov štatutárnych orgánov, zamestnancov a iných zástupcov týchto osôb
 • uchádzači o zamestnanie v našej spoločnosti
 • užívatelia karty MULTISPORT
 • návštevníci našich webových stránok
 • ďalšie osoby zhora neuvedené, ktorých osobné údaje bude naša spoločnosť spracúvať

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE?

Za osobné údaje považujeme všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej  fyzickej osobe (napr. meno a priezvisko, bydlisko, emailová adresa, číslo karty MULTISPORT a údaje súvisiace s jej využívaním, IP adresa návštevníkov nášho webu). Spoločnosť Benefit Systems spracúva osobné údaje pre rôzne účely. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov, doba spracúvania a uchovávania osobných údajov sa môžu  líšiť v závislosti od účelu týchto operácii.

ČO JE TO SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spracúvanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácii s osobnými údajmi (napr. zhromažďovanie, uloženie, použitie, analýza, odovzdanie, výmaz). Naším zámerom je zachovať transparentnosť, pokiaľ ide o právny základ a spôsob spracúvania osobných údajov. V súlade so svojimi zásadami zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje iba vtedy, keď je to potrebné pre konkrétne účely a po nevyhnutnú  dobu, a Vás žiadame, aby ste nám svoje osobné údaje poskytli iba v nevyhnutných prípadoch.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ČO TO PRE VÁS ZNAMENÁ?

Spoločnosť Benefit Systems sama určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov, a je tak vo vzťahu k Vám v pozícii prevádzkovateľa Vašich osobných údajov. Rozhodujeme tak o tom, ktoré Vaše osobné údaje budeme spracúvať a akými spôsobmi a prečo (pre aké účely) tak budeme konať.

V rozsahu nami vykonávaného spracúvania sme tak zodpovední za zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov a môžete sa na nás obrátiť ohľadom výkonu Vašich práv v tejto oblasti.

AKÝM SPÔSOBOM SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Všetky osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Benefit Systems automatizovaným, poprípade aj manuálnym spôsobom. Automatizované spracúvanie prebieha v našich informačných systémoch, prípadne v informačných systémoch našich sprostredkovateľov, teda tretích osôb, ktorých sme poverili konkrétnymi spracovateľskými operáciami.

Naša spoločnosť vykonala také opatrenia, aby k Vašim osobným údajom mali prístup iba jej zamestnanci a sprostredkovatelia, s ktorými má uzatvorenú písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Tieto osoby sú viazané povinnosťou mlčanlivosti o všetkých osobných údajoch, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti.

DOCHÁDZA NA ZÁKLADE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU ALEBO PROFILOVANIU SPÔSOBOM, KTERÝM SÚ DOTKNUTÉ VAŠE PRÁVA?

V našej spoločnosti nedochádza k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu, tz. rozhodovaniu založenému výhradne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania), ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás iným obdobným spôsobom významne dotýkalo.

ČO PRE NÁS ZNAMENÁ ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spoločnosť Benefit Systems pristupuje k zabezpečeniu údajov, ktoré uchováva, veľmi svedomite a seriózne. Za týmto účelom sme zaviedli vhodné organizačné a technické postupy a vykonávame školenia našich zamestnancov zamerané na ochranu osobných údajov, ich dôvernosti a zabezpečenia. Ďalej vykonávame pravidelné kontroly zavedených bezpečnostných postupov, pokiaľ ide o ich dostatočnosť vo vzťahu k povahe a rozsahu osobných údajov, ktoré spracúvame.

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť Benefit Systems môže zdieľať Vaše osobné údaje s tretími osobami ako  príjemcami, resp. ich môže týmto tretím osobám poskytnúť, pokiaľ je pre takéto konanie (poskytnutie) daný niektorý z právnych podkladov podľa GDPR.

Medzi týchto príjemcov patria aj  sprostredkovatelia, ktorí vykonávajú spracovateľské operácie s Vašimi osobnými údajmi na základe poverenia našej spoločnosti.

Konkrétne naša spoločnosť môže zdieľať Vaše osobné údaje s nasledujúcimi príjemcami, resp. príjemcami nasledujúcich kategórií:

Naši partneri, ktorými sú prevádzkovatelia športových a voľnočasových zariadení, ktorých zoznam je uvedený na www.multi-sport.sk a ktorých služby využívate na základe karty MULTISPORT. Partneri hlavne overujú Vašu totožnosť vo svojich centrách podľa údajov vytlačených na karte MULTISPORT a prostredníctvom našich zariadení (prípadne písomných formulárov) evidujú údaje súvisiace s využívaním Vašej karty MULTISPORT. Tieto údaje potom využívame hlavne na fakturačné účely.

 • Naši klienti, ktorými sú Vaši zamestnávatelia (prípadne zamestnávatelia osoby, ktorá Vás po dohode s Vami zapojila do Programu MultiSport). S našimi klientami zdieľame údaje o tom, ktorí konkrétni ich zamestnanci a prípadné ďalšie osoby majú byť účastníkmi Programu MultiSport. S našimi klientmi nezdieľame údaje o podrobnostiach týkajúcich sa využívania Vašej karty MULTISPORT.
 • Externí poradcovia, ktorými sú spoločnosti poskytujúce nám právne, konzultačné, audítorské a iné obdobné služby.
 • Externí dodávatelia, ktorí z nášho poverenia vykonávajú s Vašimi osobnými údajmi spracovateľské operácie. Konkrétne sa jedná o spoločnosti, ktoré zaisťujú účtovníctvo, správu pohľadávok, marketing a IT. Ďalej to sú spoločnosti, ktoré tlačia karty MULTISPORT, poskytovatelia ďalších služieb dostupných v rámci Programu MultiSport, subjekty poskytujúce služby elektronických platieb, spoločnosti poskytujúce služby užívateľskej podpory a propagujúce naše marketingové aktivity.
  • Orgány štátnej správy a iné orgány verejnej správy, s ktorými môžeme za určitých okolností stanovenými právnymi predpismi Vaše osobné údaje zdieľať (napr. daňové úrady, polícia).

  Vzhľadom k tomu, že pôsobíme ako jedna skupina, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté nasledujúcim spoločnostiam:

  • Benefit Systems spólka akcyjna, so sídlom 00-844 Varšava, Plac Europejski 2 , Poľská republika, reg. č. 750721670
  • MultiSport Benefit, s.r.o, so sídlom Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 24715298
  • Benefit Systems International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, so sídlom 00-844 Varšava, Plac Europejski 2, Poľská republika, reg. č. 0000538050

  Všetky hore uvedené subjekty sa nachádzajú v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Vaše osobné údaje tak neposkytujeme do krajín mimo Európsky hospodársky priestor.

   

  AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ, ABY STE ZÍSKALI ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  Pokiaľ v týchto Zásadách súkromia nenájdete odpovede na Vaše otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

  • dopisom zaslaným na adresu Benefit Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava, PSČ 821 08, obálku označte slovami „Osobné údaje”
  • emailom zaslaným na adresu dpo@multi-sport.sk
  • telefónom na čísle +421 949 516 152

   Hore uvedené kontaktné údaje môžete rovnako využiť pre prípadný výkon Vašich práv ako subjektov osobných údajov voči našej spoločnosti a ďalej, pokiaľ si budete priať odvolať Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov udelený našej spoločnosti.

   2. KONKRÉTNE INFORMÁCIE KU SPRACÚVANÝM OSOBNÝM ÚDAJOM PRE KLIENTOV, PARTNEROV A ĎALŠIE SPOLUPRACUJÚCE OSOBY

   Spoločnosť Benefit Systems Vás týmto ako klientov, partnerov a ďalšie spolupracujúce osoby informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov vykonávaných nami ako prevádzkovateľom.

   V ZÁSADÁCH SÚKROMIA ĎALEJ PRACUJEME S NASLEDUJÚCIMI POJMAMI:

   • Program MultiSport“znamená súhrn produktov a služieb poskytovaných tretími osobami – Partnermi, ktoré spoločnosť Benefit Systems umožňuje užívateľom Kariet čerpať po dobu trvania zmluvy s Klientom. Aktuálny zoznam produktov a služieb zahrnutých v Programe Benefit Systems je uverejnený na webových stránkach https://multi-sport.sk
    • „Karta“znamená kartu MULTISPORT vydanú spoločnosťou Benefit Systems oprávňujúcu užívateľa Karty k čerpaniu produktov a služieb v rámci Programu MultiSport.
     • „Klient“znamená spoločnosť, ktorá poskytuje svojim zamestnancom benefit v podobe čerpania produktov a služieb v rámci Programu MultiSport prostredníctvom Kariet.
     • „Partner“ znamená osobu, ktorá prevádzkuje športové a/alebo relaxačné zariadenie, ktorá spolupracuje so spoločnosťou Benefit Systems a poskytuje jej v uvedenom rozsahu služby svojich športových a/alebo relaxačných zariadení, resp. umožňuje užívateľom Kariet tieto služby čerpať.

     AKO SME ZÍSKALI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

     Vaše osobné údaje sme získali prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov v závislosti na type spolupráce s našou spoločnosťou Benefit Systems. Pokiaľ ste nám Vaše osobné údaje neposkytli priamo, získali sme ich jedným z nasledujúcich spôsobov:

     • od Partnera, Klienta a ďalšej spolupracujúcej osoby, pre ktorých ste činný (tz. ste štatutárnym orgánom, zamestnancom či iným zástupcom);
     • z webových stránok Partnera, Klienta a ďalšej spolupracujúcej osoby, pre ktorých ste činný, a ďalej z iných verejne dostupných zdrojov (napr. z obchodného registra, aplikácie ARES).

     AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? AKÝ JE ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD TAKÉHOTO SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

     V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame prehlaď osobných údajov, ktoré spracúvame, spoločne s uvedením účelu a právneho základu takéhoto spracúvania. Ďalej uvádzame aj informáciu o dobe, počas ktorej sú osobné údaje uchovávané.

     Kategórie osobných údajov Osobné údaje Účel spracúvania Právny základ spracúvania
     (vo vzťahu ku konkrétnemu účelu)
     Doba uchovávania
     •  identifikačné údaje
     • kontaktné údaje
     • údaje obchodnej povahy
     • meno a priezvisko
     • dátum narodenia
     • adresa bydliska
     • pozícia v rámci Partnera, Klienta či ďalšej spolupracujúcej osoby, resp. vzťah k týmto osobám
     • telefónny kontakt
     • emailová adresa
     • informácie o doterajšej obchodnej spolupráci a komunikácii
     •  kontaktovanie a jednanie o uzatvorení zmluvy
     • uzatvorenie a plnenie zmluvy a súvisiaca komunikácia
     • vykonávanie vyúčtovania a fakturácie podľa zmluvy
     • spracúvanie je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy
     • po dobu jednania o uzatvorení zmluvy a po dobu trvania zmluvy
     • evidencia a vymáhanie prípadných pohľadávok
     • uloženie uzatvorených zmlúv a súvisiacej dokumentácie a komunikácie v elektronickej a fyzickej podobe
     • spracúvanie je nevyhnutné pre účely nášho oprávneného záujmu na vymáhanie pohľadávok a obhajobe našich práv
     • od ukončenia zmluvy po dobu trvania príslušnej premlčacej lehoty a ďalej po dobu jedného roku
     • spracovávanie osobných údajov na účtovných  a daňových dokladoch
     • Uloženie účtovných a daňových dokladov v elektronickej a fyzickej podobe
     • spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti na základe daňových a účtovných právnych predpisov
     • po dobu stanovenú príslušnými právnymi prepismi
     • vykonávanie priameho marketingu, ktorý spočíva v propagácii a ponuke nových produktov či služieb našej spoločnosti
     • zasielanie informácii o nových službách a produktoch
     • zlepšovanie kvality služieb vykonávaním prieskumu spokojnosti užívateľov prostredníctvom Vami zvoleného komunikačného kanálu
     • spracúvanie je nevyhnutné pre účely nášho oprávneného záujmu na vykonávaní priameho marketingu
     • po dobu trvania zmluvy a ďalej po dobu troch rokov od ukončenia zmluvy
     • vedenie identifikačných a kontaktných údajov v databáze pre účely kontaktovania potenciálneho Partnera, Klienta či ďalšej tretej osoby za účelom naviazania spolupráce
     • vedenie identifikačných a kontaktných údajov v databáze pre účely kontaktovania potenciálneho Partnera, Klienta či ďalšej tretej osoby za účelom obnovenia spolupráce po ukončení zmluvy
     • spracúvanie na základe súhlasu (vrátane napr. poskytnutia kontaktných údajov emailom, odovzdanie vizitky s kontaktnými údajmi)
     • po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, inak po dobu troch rokov alebo do odvolania súhlasu
     • spracúvanie je nevyhnutné pre účely nášho oprávneného záujmu na zachovaní získaných základných identifikačných a kontaktných údajov
     • po dobu troch rokov od získania kontaktov
     • po dobu troch rokov od ukončenia zmluvy

     3. KONKRÉTNE INFORMÁCIE KU SPRACÚVANÝM OSOBNÝM ÚDAJOM PRE UCHADZAČOV O ZAMESTNANIE

     Spoločnosť Benefit Systems Vás týmto ako uchádzača o zamestnanie v našej spoločnosti informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov vykonávanom  nami ako prevádzkovateľom.

     AKO SME ZÍSKALI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

     Vaše osobné údaje sme získali prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov v závislosti na type naviazania kontaktu s našou spoločnosťou. Pokiaľ ste nám Vaše osobné údaje neposkytli priamo (napr. prostredníctvom zaslaného životopisu, vyplnením formulára na našich webových stránkach), získali sme ich prostredníctvom personálnej agentúry, ktorej ste poskytli Vaše osobné údaje.

     AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? AKÝ JE ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD TAKÉHOTO SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

     V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame prehlaď osobných údajov, ktoré spracúvame, spoločne s uvedením účelu a právneho základu takéhoto spracúvania. ďalej uvádzame aj informáciu o dobe, počas ktorej sú osobné údaje uchovávané.

     Kategórie osobných údajov Osobné údaje Účel spracúvania Právny základ spracúvania

     (vo vzťahu ku konkrétnemu účelu)

     Doba uchovávania
     • identifikačné údaje
     • kontaktné údaje

     • meno a priezvisko
     • dátum narodenia
     • adresa bydliska
     • emailová adresa
     • telefónny kontakt
     • kontaktovanie za účelom oslovenia s ponukou pracovnej pozície a účasti na pracovnom pohovore
     • informovanie o výsledku pracovného pohovoru
     • jednanie o uzavretí pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy
     • spracúvanie je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy
     • po dobu jednania o uzatvorení zmluvy
     • spracúvanie na základe súhlasu (vrátane napr. poskytnutia kontaktných údajov v rámci životopisu)
     • po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, inak po dobu troch rokov alebo do odvolania súhlasu
     • vedenie základných identifikačných a kontaktných údajov v databáze odmietnutých uchádzačov za účelom zabránenia opakovania prijímacieho konania
     • vedenie základných identifikačných a kontaktných údajov v databáze odmietnutých uchádzačov za účelom ich oslovenia v budúcnosti
     • spracúvanie je nevyhnutné pre účely nášho oprávneného záujmu na zaistení efektivity prijímacieho konania
     • po dobu troch rokov od získania údajov
     • spracúvanie na základe súhlasu udeleného neúspešným uchádzačom k jeho ďalšiemu možnému osloveniu
     • po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, inak po dobu troch rokov alebo do odvolania súhlasu
     • údaje týkajúce sa uchádzača uvedené v životopise či inom dokumente poskytnutom našou spoločnosťou
     • údaje týkajúce sa uchádzača vypovedané uchádzačom na pracovnom pohovore či iným spôsobom
     • dosiahnuté vzdelanie
     • Pracovné skúsenosti
     • ďalšie informácie o kvalifikácii uchádzača
     • vyhodnotenie, či spoločnosť príjme uchádzača do pracovného či iného obdobného pomeru
     • spracúvanie je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy
     • po dobu jednania o uzatvorení zmluvy
     • údaje týkajúce sa hodnotenia uchádzača z našej strany
     • základné informácie o posúdení vhodnosti uchádzača na danú pracovnú pozíciu
     • vedenie základných informácií o výsledku prijímacieho konania pre účely konania o uzatvorení a obsahu pracovnej zmluvy
     • spracúvanie je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy
     • po dobu jednania o uzatvorení zmluvy

     • základné informácie o dôvodoch, prečo bol uchádzač vyhodnotený ako nevhodný na danú pracovnú pozíciu
     • informácie o tom, či spoločnosť môže mať záujem o ďalšiu spoluprácu s odmietnutým uchádzačom
     • vedenie základných informácií o dôvodoch odmietnutia uchádzača v databáze odmietnutých uchádzačov za účelom zabránenia opakovaného prijímacieho konania
     • spracúvanie je nevyhnutné pre účely nášho oprávneného záujmu na zaistení efektivity prijímacieho konania
     • po dobu troch rokov od získania údajov
     • vedenie základných identifikačných a kontaktných údajov v databáze odmietnutých uchádzačov za účelom ich možného oslovenia v budúcnosti
     • spracúvanie na základe súhlasu udeleného neúspešným uchádzačom k jeho ďalšiemu možnému osloveniu
     • po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, inak po dobu troch rokov alebo do odvolania súhlasu

     4. KONKRÉTNE INFORMÁCIE KU SPRACÚVANÝM OSOBNÝM ÚDAJOM PRE UŽÍVATEĽOV KARTY MULTISPORT

     Spoločnosť Benefit Systems Vás týmto ako užívateľa karty MultiSport informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov vykonávanom nami ako prevádzkovateľom.

     V ZÁSADÁCH SÚKROMIA ĎALEJ PRACUJEME S NASLEDUJÚCIMI POJMAMI:

     • Program MultiSport“znamená súhrn produktov a služieb poskytovaných tretími osobami – Partnermi, ktoré spoločnosť Benefit Systems umožňuje Užívateľom Kariet čerpať po dobu trvania zmluvy s Klientom. Aktuálny zoznam produktov a služieb zahrnutých v Programe MultiSport je uverejnený na webových stránkach https:// multi-sport.sk
     • „Klient“znamená spoločnosť, ktorá poskytuje svojím Zamestnancom benefit v podobe čerpania produktov a služieb v rámci Programu MultiSport  prostredníctvom Kariet.
      • „Partner“znamená osobu, ktorá prevádzkuje športové a/alebo relaxačné zariadenie, ktorá spolupracuje so spoločnosťou Benefit Systems a poskytuje jej v dohodnutom rozsahu služby svojich športových a/alebo relaxačných zariadení (Partnerské zariadenia), resp. umožňuje Užívateľom Kariet tieto služby čerpať.
       • „Partnerské zariadenia“znamená športové a/alebo relaxačné zariadenia, ktoré prevádzkuje Partner, ktorého služby je Užívateľ oprávnený čerpať na základe Karty. Aktuálny zoznam Partnerských zariadení je uverejnený za webových stránkach https://www.multi-sport.sk.
        • „Karta“znamená kartu MULTISPORT vydanú spoločnosťou Benefit Systems oprávňujúcu Užívateľa Karty k čerpaniu produktov a služieb v rámci Programu Benefit Systems, tj. k využívaniu služieb Partnerských zariadení.
         • „Zoznam“znamená menný zoznam Užívateľov poskytnutý Klientom spoločnosti Benefit Systems.
          • „Užívateľ“znamená Zamestnanca, Sprevádzajúcu osobu alebo Dieťa, ktorí využívajú  Kartu a ktorí sú oprávnení k čerpaniu produktu a služieb v rámci Programu Benefit Systems.
           • „Zamestnanec“znamená fyzickú osobu vykonávajúcu pre Klienta práce v pracovnom pomere alebo na základe dohody o prácach konaných mimo pracovný pomer alebo na základe iné obdobnej zmluvy, najmä zmluvy o poskytovaní služieb; a „Zamestnanecká karta“ znamená kartu MULTISPORT vydanú Zamestnancovi.
            • „Sprevádzajúca osoba“znamená osobu blízku Zamestnancovi v zmysle definície obsiahnutej  v zákone č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, uvedenú na Zozname, pričom za Sprevádzajúcu osobu sa považuje i druh/družka zamestnanca uvedená v  Zozname; a „Karta Sprevádzajúcej osoby“ znamená kartu MULTISPORT vydanú Sprevádzajúcej osobe.
             • „Dieťa“znamená dieťa Zamestnanca, ktoré je  mladšie ako pätnásť rokov uvedené v Zozname; a „Detská karta“ znamená kartu MULTISPORT vydanú Dieťaťu.
              • „Testovacia karta“znamená kartu MULTISPORT vydanú buď priamo Užívateľovi v rámci propagačnej akcie spoločnosti Benefit Systems alebo potenciálnemu Klientovi za účelom jeho akvizície.

               AKO SME ZÍSKALI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

               Vaše osobné údaje sme získali prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov v závislosti na type spolupráce s našou spoločnosťou Benefit Systems. Vaše osobné údaje sme obdržali jedným z nasledujúcich spôsobov:

               • Od Klienta, ktorý s nami uzavrel zmluvu, na základe ktorej sú jeho zamestnanci oprávnení sa zapojiť do Programu MultiSport prostredníctvom Kariet, alebo vyjadril záujem o testovacie zapojenie do tohto Programu prostredníctvom Testovacích kariet. Pokiaľ ste držiteľom Zamestnaneckej karty, Vaše osobné údaje nám odovzdal Váš zamestnávateľ, ktorý sa s Vami dohodol na Vašom zapojení do Programu MultiSport. Pokiaľ ste držiteľom Karty Sprevádzajúcej osoby, Vaše osobné údaje nám poskytol zamestnávateľ osoby, ktorá sa s Vami dohodla na Vašom zapojení do Programu MultiSport. Pokiaľ ste držiteľom Detskej karty, Vaše osobné údaje nám poskytol zamestnávateľ Vášho rodiča či iného zákonného zástupcu.
                • Vaše osobné údaje ste nám poskytli priamo, prípadne nám ich poskytla osoba, ktorá sa s Vami dohodla na Vašom zapojení do Programu MultiSport (v prípade Karty Sprevádzajúcej osoby), alebo Váš rodič či iný zákonný zástupca (v prípade Detskej karty) prostredníctvom IT systémov navrhnutých špeciálne pre tento účel (napr. služba Formstack), a to v súvislosti so zmluvou, ktorú s nami uzavrel Klient, na základe ktorej jeho zamestnanci sú oprávnení sa zapojiť do Programu MultiSport, alebo vyjadril záujem o testovacie zapojenie do tohto programu prostredníctvom Testovacích kariet.
                • Vaše osobné údaje ste nám poskytli priamo na základe dohody medzi nami o Vašom zapojení do Programu MultiSport prostredníctvom Testovacej karty.

                AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? AKÝ JE ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD TAKÉHOTO SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

                V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame prehlaď osobných údajov, ktoré spracúvame, spoločne s uvedením účelu a právneho základu takéhoto spracúvania. Ďalej uvádzame aj informáciu o dobe, počas ktorej sú osobné údaje uchované.

                Kategórie osobných údajov Osobné údaje Účel spracúvania Právny základ spracúvania

                (vo vzťahu ku konkrétnemu účelu)

                Doba uchovania
                • identifikačné údaje
                • Kontaktné údaje
                • údaje slúžiace k nepriamej identifikácii
                • údaje súvisiace s využívaním Karty
                • meno a priezvisko
                • dátum narodenia(u Dieťaťa)
                • číslo Karty
                • názov Klienta (Vášho zamestnávateľa)
                • početnosť využívania Karty (dátum a čas využitia), navštívené Partnerské zariadenia, zvolené služby
                • umožnenie realizácie Programu MultiSport, využívaním dohodnutých nepeňažných  športových benefitov, vydanie Karty a správy jej životného cyklu
                • výkazy a fakturácie služieb čerpaných Užívateľom Karty v Partnerských zariadeniach
                • vykonávanie zúčtovania a plnenia zmluvy uzavretej s Klientom
                • potreba overenia totožnosti Užívateľa v Partnerských zariadeniach
                • vedenie účtov v on-line platforme
                • posielanie informácií Užívateľom ohľadne podmienok používania Karty
                • spracúvanie je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, na základe ktorej je Užívateľ zapojený do Programu MultiSport

                • po celú dobu plnenia zmluvy (členstvo Užívateľa v Programe MultiSport)
                • vykonávanie analýzy a zhromažďovanie štatistických údajov za účelom rozšírenia rozsahu našich služieb a zlepšenia dostupnosti Partnerských zariadení
                • vykonávanie priameho marketingu spočívajúceho v ponuke nových produktov či služieb našej spoločnosti
                • zlepšovanie kvality služieb vykonávaním prieskumu spokojnosti Užívateľov
                • prostredníctvom Vami zvoleného komunikačného kanálu;
                • potreba zabráneniu podvodom a zneužívaniu Karty (hlavne s ohľadom na jej neprenosnosť)
                • spracúvanie je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov
                • po dobu trvania členstva Užívateľa v Programe MultiSport
                • výkazy a fakturácia služieb čerpaných Užívateľom Karty v Partnerských zariadeniach
                • plnenie právnej povinnosti nariadenej nám daňovými a  účtovnými predpismi
                • po dobu a v rozsahu, ktoré nariadia príslušné právne predpisy
                • evidencia a vymáhanie prípadných pohľadávok
                • evidencie údajov spojených s užívaním Kariet
                • spracúvanie je nevyhnutné pre účely nášho oprávneného záujmu na vymáhanie pohľadávok a obhajobe našich práv
                • od ukončenia plnenia zmluvy (členstvo Užívateľa v Programe MultiSport) po dobu priebehu príslušnej premlčacej lehoty a ďalej po dobu jedného roka
                • identifikačné údaje
                • Kontaktné údaje
                • meno a priezvisko
                • číslo Karty
                • názov Klienta (Vášho zamestnávateľa)
                • emailová adresa
                • telefónny kontakt
                • organizovanie súťaží a propagačných kampaní, ktorých sa môžete zúčastniť
                • informovanie Vás o akciách, ktoré organizujeme, ponuky našich ďalších služieb, pripomínanie dôležitých informácií, ktoré majú vplyv na poskytovanie služieb z našej strany (informačné bulletiny)
                • poskytovanie služieb súvisiacich s využívaním Programu MultiSport (vrátane zákazníckej podpory, oznámení a sťažností)
                • spracúvanie na základe Vášho súhlasu pre marketingové účely
                • po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, inak po dobu troch rokov alebo do odvolania súhlasu

                5. KONKRÉTNE INFORMÁCIE KU SPRACÚVANÝM OSOBNÝM ÚDAJOM PRE NÁVŠTĚVNÍKOV NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK

                Spoločnosť Benefit Systems Vás týmto ako návštevníkov našich webových stránok na adrese www.multi-sport.sk informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov vykonávanom nami ako prevádzkovateľom.

                AKÝM SPÔSOBOM ZÍSKÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

                Vaše osobní údaje získavame prostredníctvom našich webových stránok (napr. prostredníctvom sledovacích pixelov) a súborov cookies uložených vo Vašich zariadeniach (hlavne počítačoch a mobilných telefónoch). Na využívanie súborov cookies spoločnosti Benefit Systems sa vzťahujú zvláštne zásady súkromia dostupné na našich webových stránkach na adrese https://multi-sport.sk/ochrana-informacii/.

                AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? AKÝ JE ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD TAKÉHOTO SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

                V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame prehlaď osobných údajov, ktoré spracúvame, spoločne s uvedením účelu a právneho základu takéhoto spracúvania. Ďalej uvádzame aj informáciu o dobe, počas ktorej sú osobné údaje uchované.

                Kategórie osobných údajov Osobné údaje Účel spracúvania Právny základ spracúvania

                (vo vzťahu ku konkrétnemu účelu)

                Doba uchovania
                • údaje o návštevách našich webových stránok
                • IP adresa zariadenia návštevníka
                • identifikačné čísla mobilných zariadení návštevníka
                • osobné údaje obsiahnuté v súboroch cookies ukladaných v zariadeniach konečných užívateľov (návštevníkov) určené k používaniu našich webových stránok
                • získavanie informácií o návštevníkoch našich webových stránok za účelom ich vylepšenia a optimalizácie a personalizácie obsahu podľa preferencií užívateľa
                • získavanie informácií o návštevníkoch našich webových stránok za účelom vylepšenia našich služieb
                • evidencie návštev našich webových stránok pre štatistické a analytické účely
                • marketing a propagáciu našich služieb
                • spracúvanie je nevyhnutné pre účely nášho oprávneného záujmu na dosiahnutí uvedených účelov
                • až po dobu jedného roka odo dňa získania údajov
                • spracúvanie na základe súhlasu udeleného návštevníkom webu (pokiaľ je vyžadovaný)
                • po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, inak po dobu troch rokov alebo do odvolania súhlasu

                6. SPOLOČNÉ INFORMÁCIE K VAŠIM PRÁVAM V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

                AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ SPRACÚVAME?

                So spracúvaním Vašich osobných údajov súvisia nasledujúce práva dané príslušnými právnymi predpismi (GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov), ktoré môžete za stanovených podmienok kedykoľvek uplatniť tým, že nás budete kontaktovať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v časti 1 (všeobecné informácie) týchto Zásad súkromia. Konkrétne podmienky, podľa ktorých je možné nižšie uvedené práva uplatňovať sú ďalej stanovené v GDPR a v Zákone o ochrane osobných údajov.

                Na Vaše žiadosti o výkon nižšie uvedených práv budeme reagovať v zákonných lehotách.

                 

                PRÁVO NA JASNÉ, TRANSPARENTNÉ A ZROZUMITEĽNÉ INFORMÁCIE O TOM, AKO SÚ POUŽÍVANÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

                Povinnosti odpovedajúce týmto Vašim právam plníme voči Vám prostredníctvom týchto Zásad súkromia, prípadne prostredníctvom ďalších informačných a komunikačných kanálov.

                 

                PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

                Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré uchovávame ako prevádzkovateľ údajov.

                Máte právo požadovať po našej spoločnosti, aby Vám poskytla informácie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Pokiaľ naša spoločnosť Vaše osobné údaje spracúva, máte právo obdŕžať o ich spracúvaní hlavne tieto informácie: kategórie spracovávaných osobných údajov, účel spracúvania, doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené.

                Na Vašu žiadosť Vám bezplatne poskytneme kópiu spracúvaných osobných údajov.

                PRÁVO POŽADOVAŤ OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

                Máte právo požadovať opravu a doplnenie Vašich osobných údajov v prípade, že o Vás naša spoločnosť spracúva nesprávne údaje alebo neúplné osobné údaje.

                Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, môžete kedykoľvek aktualizovať. V závislosti od účelu spracúvania je možné zmeny vykonať v súlade so zmluvnými podmienkami služby, ktorú využívate, alebo spôsobom uvedeným vyššie.

                Pokiaľ od Vás obdržíme oznámenie, že niektoré osobné údaje, ktoré vo vzťahu k Vám spracúvame, už nie sú aktuálne, opravíme tieto osobné údaje na základe Vašich informácií, a to za predpokladu, že je zmenu možné vykonať. Aktualizácia údajov môže trvať až 48 hodín, čo súvisí s technickými podmienkami našich systémov.

                PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

                Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ chcete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, stačí nás kontaktovať niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Zásadách súkromia vyššie.

                Pokiaľ chcete zrušiť odber informačného bulletinu, kliknete na odkaz pre zrušenie odberu v emailovej správe, ktorú sme Vám zaslali. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov predchádzajúca takémuto spracúvaniu.

                PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV. V AKÝCH PRÍPADOCH MÔŽETE VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACÚVANIU SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

                Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov, a to pokiaľ:

                • prebieha spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu a vznesiete námietku proti takémuto spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie; alebo
                • sú Vaše osobné údaje spracúvané pre potreby priameho marketingu.

                PRÁVO NA OMEDZENIE SPRACÚVANIA

                Máte právo od našej spoločnosti požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, a to v prípade, že:

                • spracúvané osobné údaje nie sú presné;
                • spracúvanie je protiprávne;
                • spracúvané osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
                • vznesiete námietku proti spracúvaniu.

                V takomto prípade nebudeme naďalej Vaše osobné údaje spracúvať, prípadne ich spracúvanie obmedzíme, pokiaľ nebudeme schopný preukázať oprávnené dôvody pre ich spracúvanie alebo nevyhnutnosť spracúvania pre určenie, výkon alebo obhajobu našich práv.

                PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ ÚDAJOV

                Pokiaľ spracúva naša spoločnosť Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, a zároveň sa jedná o spracúvanie automatizované, máte právo od nás získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Svoje osobné údaje môžete rovnako poskytnúť inému prevádzkovateľovi údajov, prípadne nás môžete požiadať, aby sme ich poskytli inému prevádzkovateľovi údajov my. Môžme tak konať iba v prípade, že je poskytnutie údajov technicky prevediteľné a že druhý prevádzkovateľ súhlasí s ich prijatím.

                PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

                Na žiadosť Vaše osobné údaje vymažeme v prípade, že:

                • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
                • odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého spracúvame osobné údaje, a neexistuje žiadny iný právny dôvod pre spracúvanie;
                • vznesiete oprávnenú námietku proti ich spracúvaniu vykonávanom na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti;
                • osobné údaje boli spracúvané protiprávne; alebo
                • osobné údaje musia byť vymazané podľa právnych predpisov.

                PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA ÚRAD NAOCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

                Pokiaľ sa domnievate, že pri spracúvaní osobných údajov prišlo k porušeniu povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (hlavne GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov), máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky  alebo na iný príslušný dozorný úrad členského štátu Európskej únie, ktorý je poverený dozorom nad dodržovaním povinností stanovených GDPR (hlavne dozorný úrad v členskom štáte Vášho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k domnelému porušeniu).

                Úradom vykonávajúcim dozor nad spracúvaním osobných údajov vykonávaným spoločnosťou Benefit Systems je Úrad na  ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07  Bratislava – Ružinov,  https://www.dataprotection.gov.sk/

                7. ZMENY TÝCHTO ZÁSAD SÚKROMIA

                Tieto Zásady súkromia budeme pravidelne kontrolovať a aktualizovať v súvislosti so zmenami príslušných právnych predpisov, zmenami rozsahu nami vykonávaného spracúvania osobných údajov a s naším úsilím o zlepšovanie úrovne zabezpečenia Vašich osobných údajov a kvality našich služieb.

                Posledná aktualizácia tohto dokumentu bola vykonaná dňa ............2018.