Preskočiť obsah

Podmienky používania

karty MultiSport

Karta MultiSport
Karta MultiSport

Karta MultiSport

Zamestnanecký benefit

Každý deň jeden voľný vstup do siete partnerských zariadení na Slovensku a v Českej republike multi-sport.sk/aktivity/

Možnosť získať navyše 1 sprievodnú kartu a až 3 detské karty pre vašich blízkych

Prístup do my.multisport.skVirtualna karta MultiSport
Virtuálna karta MultiSport

Virtuálna karta MultiSport


NÁVOD, AKO NA TO:

1 . Stiahni si na mobile appku My MultiSport v App Store alebo Google Store / Play Store (klikni / naskenuj a sťahuj). 

2. Otvor aplikáciu a postupuj podľa pokynov. Vyber si krajinu a následne stlač pokračovať.

3. Odsúhlas podmienky používania.

4. Aplikácia sa ťa opýta, či chceš vytvoriť virtuálnu kartu, potvrď a začni. (Počas procesu preklápania sa z plastovej karty MultiSport na virtuálnu kartu MultiSport musíš mať fyzicky pri sebe plastovú kartu alebo mať k dispozícii čiarový kód tvojej karty)

5.  Prihlás / registruj  sa do konta My MultiSport.

6. Pridaj telefónne číslo a potvrď ho kódom, ktorý je ti obratom zaslaný cez SMS.

7. Pridaj fotku (dôležité, aby ťa v posilňovni mohli identifikovať pri vstupe). Je dôležité, aby tvoja fotografia bola dobre viditeľná v oblasti tváre.

8.  Virtuálnu kartu máš prepnutú, už len klikni v aplikácii na vygeneruj QR kód.

HOTOVO! PRÍJEMNÝ ZÁŽITOK

Po aktivácii virtuálnej karty prestane byť tvoja plastová karta aktívna – nebude fungovať. Vždy môžeš používať len jeden druh karty – virtuálnu ALEBO plastovú.

Virtuálnu kartu používaj v celej našej sieti partnerských zariadení, vrátane Českej republiky.

Služby v programe MultiSport

1. Služby v rámci programu MultiSport je možné využívať len prostredníctvom karty MultiSport (ďalej len „karta“). Kartu je možné získať len prostredníctvom zamestnávateľa a to za podmienok upravených v zmluve uzatvorenej so spoločnosťou Benefit Systems Slovakia s.r.o. (ďalej len „zmluva“). Osoba, ktorá je držiteľom aktívnej karty, je v týchto podmienkach označovaná ako „držiteľ karty“ alebo ako „užívateľ“.

2. Hlavné aktivity: Kartu je možné využiť každý deň na 1 bezplatný vstup do športového zariadenia resp. na 1 športovú aktivitu partnera zaradeného do programu MultiSport za súčasného dodržania podmienok stanovených samotným zariadením (vstup do fitness centier, klzísk, plavární, umelých kúpalísk, kurtov a ostatných zariadení na účely vykonávania športu). Prehľad všetkých športových zariadení, ktoré akceptujú kartu MultiSport, resp. prehľad aktivít, na ktoré platí karta MultiSport v danom zaradení, je dostupný a pravidelne aktualizovaný tu: https://multi-sport.sk/aktivity/ (ďalej len „partnerské športovisko“ alebo „zariadenie“ alebo len „aktivita“).

3. Vedľajšie aktivity:  Ak užívateľ v daný deň nevyužil kartu na hlavnú aktivitu, môže ju využiť na 1 vedľajšiu aktivitu, ktoré sme zaradili do programu MultiSport ako bonus. Sem patria aktivity v kategórii wellness a relax ako napríklad sauna, vírivka, ďalej sezónne aktivity ako napríklad paddleboard, kajak, či snowtubing, alebo iné voľnočasové aktivity, ako napríklad vstup do hradov, zámkov a múzeí, ktoré je možné využiť za dodržania podmienok stanovených ich prevádzkovateľom, najmä uvedených v detaile daného zariadenia. Do vedľajších aktivít sme zahrnuli aj 2 bezplatné jazdy na zdieľaný bicykel Rekola v trvaní každej jazdy do 60 minút, ktoré je možné využiť navyše k jednému vstupu za kalendárny deň (ak sú aktuálne v prevádzke vzhľadom napr. na ročné obdobie) a za dodržania podmienok stanovených ich prevádzkovateľom, najmä uvedených v detaile daného zariadenia.

Z týchto vedľajších aktivít sú niektoré z nich spoplatnené (najmä wellness, sauna, aquapark) a za vstup dané zariadenie účtuje doplatok. Informáciu o doplatku uvádzame pri konkrétnom zariadení po jeho vyhľadaní v prehľade partnerov a aktivít na našej webovej stránke: https://multi-sport.sk/aktivity/. Výnimky v Českej republike je možné dohľadať tu: https://mapa.multisport.cz/cs/. Doplatok môže byť vyžadovaný partnerským športoviskom aj v prípade výpožičky materiálneho vybavenia, ktoré je so službou spojené.

Prehľad všetkých vedľajších aktivít, na ktoré platí karta MultiSport v partnerskom športovisku, je dostupný a pravidelne aktualizovaný tu: https://multi-sport.sk/aktivity/.

4. Raketové športy (napríklad tenis, bedminton, squash, stolný tenis): ak minimálne 2 osoby sú držiteľmi karty, je kurt zdarma (v dĺžke podľa podmienok partnerského športoviska, spravidla na 60 minút). Ak je držiteľom karty iba 1 osoba, tak 1 karta hradí 50% cenníkovej ceny zariadenia. Zvyšok ceny kurtu (50%) je nutné doplatiť priamo partnerskému športovisku.

5. Plážový volejbal a bowling: ak minimálne 4 osoby sú držiteľmi karty, je kurt/dráha zdarma (v dĺžke podľa podmienok partnerského športoviska, spravidla na 60 minút). Ak je držiteľom karty iba 1 osoba, tak 1 karta hradí 25% cenníkovej ceny zariadenia. Zvyšok ceny kurtu/dráhy je nutné doplatiť priamo partnerskému športovisku.

6. Registrácia alebo rezervačný systém: niektoré zariadenia vyžadujú pre využitie svojich služieb úvodnú registráciu s prípadným registračným poplatkom alebo pre jednotlivý vstup prihlásenie cez rezervačný systém (napríklad na skupinové cvičenia). V takom prípade je držiteľ karty musí postupovať aj podľa platných podmienok daného partnerského športoviska. Pri nedodržaní pravidiel má partnerské športovisko výlučné právo držiteľovi karty vstup odoprieť.

7. Kartu nemožno uplatniť na kurzy organizované partnerskými športoviskami a ani na využitie akýchkoľvek iných služieb, ktoré nie sú zahrnuté prehľade zariadení/aktivít a pre ich využitie je potrebné dodržať cenník daného zariadenia.

8. Držiteľ karty je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a ďalšie podmienky partnerského športoviska.

9. Bez ohľadu na vyššie uvedené pravidlá, v záujme spokojnosti však držiteľom kariet odporúčame vopred kontaktovať dané zariadenie a získať potrebné informácie.

Karta MultiSport

10. Karta je viazaná na konkrétne meno a priezvisko, je neprenosná a nesmie byť sprístupňovaná iným osobám.

11. Zamestnanec má za podmienok upravených v zmluve nárok na jednu kartu. Zamestnanec má možnosť požiadať o vydanie jednej karty pre blízku osobu staršiu ako 15 rokov a najviac tri karty pre deti do 15 rokov veku. Ak dôjde k zrušeniu karty zamestnanca v programe MultiSport, alebo uplynie doba platnosti karty zamestnanca, sú automaticky zrušené aj všetky pridružené karty (pre tzv. sprevádzajúcu osobu aj deti).

12. Kartou sa rozumie karta v jej plastovej forme alebo virtuálnej podobe cez mobilnú aplikáciu My MultiSport (tzv. virtuálna karta). Benefit Systems Slovakia s.r.o. je oprávnená zúžiť právo držiteľa karty predovšetkým na úrovni zamestnávateľa v zmysle zmluvy používať kartu len v jej virtuálnej podobe; v tom prípade sa právo držiteľa karty v rozsahu rozhodnúť sa používať kartu v jej plastovej podobe neuplatňuje.

13. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak alebo z povahy podoby karty nevyplýva opak, podmienky používania karty v jej virtuálnej podobe sa okrem týchto podmienok riadia špecifickými podmienkami používania virtuálnej karty dostupnými v mobilnej aplikácii Benefit Systems Slovakia s.r.o., ktoré majú vo vzťahu k týmto podmienkam špeciálny vzťah. Virtuálnu kartu nie je v zásade technicky možné používať na mobilných telefónoch značky AG Huawei, certifikované po 15. máji 2019, nakoľko nepodporujú služby Google.

Podmienky používania karty MultiSport v partnerských športoviskách

14. Služby v rámci programu MultiSport môže jej držiteľ využiť v partnerskom športovisku po predložení platnej karty v podobe akceptovanej športoviskom a osobného dokladu s fotografiou (najmä občiansky preukaz, vodičský preukaz, u dieťaťa školský preukaz alebo je akceptovaná aj kartička poistenca) za podmienok uvedených ďalej v tomto dokumente ako aj špecifických podmienkach používania virtuálnej karty. Pokiaľ je partnerské športovisko označené „len virtuálna karta“ jedná sa o športovisko, ktoré akceptuje výlučne virtuálne karty, t.j. plastová verzia karty nie je na tomto športovisko akceptovaná. Bez predloženia osobného dokladu je karta neplatná. Poverený pracovník partnerského športoviska má v tejto súvislosti právo a zároveň povinnosť danú Benefit Systems Slovakia s.r.o. vyžadovať od držiteľa karty predložiť osobný doklad k nahliadnutiu, aby overil, či kartu predložil oprávnený držiteľ (najmä overením zhody mena a priezviska). Ak zariadenie nedisponuje čítačkou kariet, alebo čítačka kariet je v zariadení prechodne mimo prevádzky, užívateľ je povinný zapísať svoju návštevu a potvrdiť ju svojim podpisom do osobitného formulára dostupného na recepcii zariadenia.

15. Držiteľ karty je povinný preukázať sa kartou a osobným dokladom pred využitím služby. Je zakázané predkladať kartu počas alebo po využití služby v zariadení.

16. Držiteľ karty je povinný mať kartu po celú dobu návštevy zariadenia u seba, t.j. vo svojej dispozícii. Je zakázané ponechávať kartu napríklad na recepcii (ani ako zálohu za kľúčik od skrinky).

17. Partnerské športovisko má právo bez akejkoľvek náhrady odmietnuť vstup prostredníctvom karty, ak jej držiteľ poruší alebo odmietne postupovať podľa týchto podmienok (napríklad ak odmietne predložiť k nahliadnutiu aj osobný doklad s fotografiou) alebo ak je zariadenie alebo aktivita, ktorú chce využiť, aktuálne plne obsadená.

18. Partnerské športovisko má právo bez akýchkoľvek ďalších nárokov osoby kartu zadržať, ak zistí, že meno a priezvisko na karte sa nezhoduje s údajmi na predloženom osobnom doklade, alebo ak má iné dôvodné podozrenie, že došlo alebo dochádza k zneužitiu karty alebo jej využívaniu neoprávnenou osobou.

19. Je zakázané používať kartu po skončení doby jej platnosti.

20. Po skončení platnosti karty je nutné ju vrátiť zamestnávateľovi.

21. Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny vo vzhľade karty.

22. Je zakázané vyhotovovať akékoľvek fotokópie, skeny či fotografie karty.

23. Je zakázané využívať kartu na iný účel, na ktorý je podľa týchto podmienok určená. Osobite je zakázané akékoľvek obchodovanie s kartami, akákoľvek forma distribúcie kariet, ich predávanie, poskytovanie, požičiavanie tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Benefit Systems Slovakia s.r.o. alebo akékoľvek iné zaobchádzanie s nimi za účelom dosiahnutia neoprávneného obohatenia.

Strata, zničenie alebo krádež karty MultiSport

24. Stratu, zničenie alebo krádež karty je jej držiteľ povinný najneskôr do 24 hodín nahlásiť na info@multi-sport.sk a zároveň zamestnávateľovi za účelom jej zablokovania. V prípade nálezu karty, ktorá bola nahlásená ako stratená prípadne odcudzená, je nutné ju zaslať spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o..

Pozastavenie platnosti karty a zrušenie karty MultiSport

25. Držiteľ karty môže jej platnosť pozastaviť na dobu neurčitú, ale len z vážnych zdravotných dôvodov. Žiadosť o pozastavenie karty musí nahlásiť prostredníctvom formulára alebo prostredníctvom zamestnávateľa, najneskôr do dátumu uzávierky objednávok na nasledujúci mesiac. Karta je následne pozastavená od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

26. Držiteľ karty môže kartu s účinnosťou k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci zrušiť, a to žiadosťou prostredníctvom formulára alebo prostredníctvom zamestnávateľa, najneskôr do dátumu uzávierky objednávok na nasledujúci mesiac. V prípade ak užívateľ kartu zruší a tým z programu MultiSport vystúpi, môže sa doň opätovne vrátiť a objednať si kartu najskôr po uplynutí 6 kalendárnych mesiacov (a prípadne ďalších podmienok, ak sa podľa zmluvy uplatňujú).

Zablokovanie karty MultiSport

27. Karta je majetkom spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o.

28. Benefit Systems Slovakia s.r.o. má právo kartu odobrať alebo ju zablokovať v prípade porušenia týchto podmienok zo strany jej držiteľa, alebo v iných prípadoch dohodnutých v zmluve (najmä nezaplatenie odmeny za služby zo strany zamestnávateľa).

29. Ak držiteľ karty poruší podmienky stanovené v bode 14, 15, 16, 19, 22 alebo 23, Benefit Systems Slovakia s.r.o. má, okrem práva podľa bodu 28, aj právo odmietnuť vydať kartu takejto osobe do budúcna a zároveň požadovať od držiteľa karty zaplatenie pokuty 15 € za každé porušenie. O tomto porušení bude Benefit Systems Slovakia s.r.o. informovať aj zamestnávateľa držiteľa karty, resp. zamestnávateľa držiteľa zamestnaneckej karty ak sa jedná o pridružené karty.

Zodpovednosť za škodu

30. Benefit Systems Slovakia s.r.o. nezodpovedá za žiadnu škodu, ktoré vznikne užívateľovi v súvislosti s využívaním služieb programu MultiSport a ani za škodu, ktorá vznikne užívateľovi ako dôsledok porušenia týchto podmienok. Za škodu zodpovedá osoba, ktorá ju svojim konaním spôsobila.

Záväznosť týchto podmienok

31. Pri každom objednaní, prevzatí a využití karty jej držiteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s aktuálnymi podmienkami používania karty a je si vedomý svojej povinnosti ich dodržiavať vrátane následkov plynúcich z ich porušenia.

32. Benefit Systems Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v týchto podmienkach používania karty. Ich zmena je účinná okamihom jej zverejnenia na tejto webovej stránke.

Máte záujem o ďalšie informácie?

Kontaktujte nás

Prevádzková doba Infolinky je PO – PIA 8.30 – 16.30 hod.