Preskočiť obsah

Podmienky používania

karty MultiSport

Karta MultiSport
Karta MultiSport

Karta MultiSport

Zamestnanecký benefit

Každý deň jeden voľný vstup do siete partnerských zariadení na Slovensku a v Českej republike multi-sport.sk/aktivity/

Možnosť získať navyše 1 sprievodnú kartu a až 3 detské karty pre vašich blízkych

Prístup do my.multisport.skVirtualna karta MultiSport
Virtuálna karta MultiSport

Virtuálna karta MultiSport


NÁVOD, AKO NA TO:

1 . Stiahni si na mobile appku My MultiSport v App Store alebo Google Store / Play Store (klikni / naskenuj a sťahuj). 

2. Otvor aplikáciu a postupuj podľa pokynov. Vyber si krajinu a následne stlač pokračovať.

3. Odsúhlas podmienky používania.

4. Aplikácia sa ťa opýta, či chceš vytvoriť virtuálnu kartu, potvrď a začni. (Počas procesu preklápania sa z plastovej karty MultiSport na virtuálnu kartu MultiSport musíš mať fyzicky pri sebe plastovú kartu alebo mať k dispozícii čiarový kód tvojej karty)

5.  Prihlás / registruj  sa do konta My MultiSport.

6. Pridaj telefónne číslo a potvrď ho kódom, ktorý je ti obratom zaslaný cez SMS.

7. Pridaj fotku (dôležité, aby ťa v posilňovni mohli identifikovať pri vstupe). Je dôležité, aby tvoja fotografia bola dobre viditeľná v oblasti tváre.

8.  Virtuálnu kartu máš prepnutú, už len klikni v aplikácii na vygeneruj QR kód.

HOTOVO! PRÍJEMNÝ ZÁŽITOK

Po aktivácii virtuálnej karty prestane byť tvoja plastová karta aktívna – nebude fungovať. Vždy môžeš používať len jeden druh karty – virtuálnu ALEBO plastovú.

Virtuálnu kartu používaj v celej našej sieti partnerských zariadení, vrátane Českej republiky.

Služby v programe MultiSport

1. Služby v rámci programu MultiSport je možné využívať len prostredníctvom karty MultiSport (ďalej len „karta“). Kartu je možné získať len prostredníctvom zamestnávateľa a to za podmienok upravených v zmluve uzatvorenej so spoločnosťou Benefit Systems Slovakia s.r.o. (ďalej len „zmluva“). Osoba, ktorá je držiteľom aktívnej karty, je v týchto podmienkach označovaná ako „držiteľ karty“ alebo ako „užívateľ“.

2. Hlavné aktivity: Kartu je možné využiť každý deň na 1 bezplatný vstup do športového zariadenia resp. na 1 športovú aktivitu partnera zaradeného do programu MultiSport za súčasného dodržania podmienok stanovených samotným zariadením (vstup do fitness centier, klzísk, plavární, umelých kúpalísk, kurtov a ostatných zariadení na účely vykonávania športu). Prehľad všetkých športových zariadení, ktoré akceptujú kartu MultiSport, resp. prehľad aktivít, na ktoré platí karta MultiSport v danom zaradení, je dostupný a pravidelne aktualizovaný tu: https://multi-sport.sk/aktivity/ (ďalej len „partnerské športovisko“ alebo „zariadenie“ alebo len „aktivita“).

3. Vedľajšie aktivity:  Ak užívateľ v daný deň nevyužil kartu na hlavnú aktivitu, môže ju využiť na 1 vedľajšiu aktivitu, ktoré sme zaradili do programu MultiSport ako bonus. Sem patria aktivity v kategórii wellness a relax ako napríklad sauna, vírivka, ďalej sezónne aktivity ako napríklad paddleboard, kajak, či snowtubing, alebo iné voľnočasové aktivity, ako napríklad vstup do hradov, zámkov a múzeí, ktoré je možné využiť za dodržania podmienok stanovených ich prevádzkovateľom, najmä uvedených v detaile daného zariadenia. Do vedľajších aktivít sme zahrnuli aj 2 bezplatné jazdy na zdieľaný bicykel Rekola v trvaní každej jazdy do 60 minút, ktoré je možné využiť navyše k jednému vstupu za kalendárny deň (ak sú aktuálne v prevádzke vzhľadom napr. na ročné obdobie) a za dodržania podmienok stanovených ich prevádzkovateľom, najmä uvedených v detaile daného zariadenia.

Z týchto vedľajších aktivít sú niektoré z nich spoplatnené (najmä wellness, sauna, aquapark) a za vstup dané zariadenie účtuje doplatok. Informáciu o doplatku uvádzame pri konkrétnom zariadení po jeho vyhľadaní v prehľade partnerov a aktivít na našej webovej stránke: https://multi-sport.sk/aktivity/. Výnimky v Českej republike je možné dohľadať tu: https://mapa.multisport.cz/cs/. Doplatok môže byť vyžadovaný partnerským športoviskom aj v prípade výpožičky materiálneho vybavenia, ktoré je so službou spojené.

Prehľad všetkých vedľajších aktivít, na ktoré platí karta MultiSport v partnerskom športovisku, je dostupný a pravidelne aktualizovaný tu: https://multi-sport.sk/aktivity/.

4. Raketové športy (napríklad tenis, bedminton, squash, stolný tenis): ak minimálne 2 osoby sú držiteľmi karty, je kurt zdarma (v dĺžke podľa podmienok partnerského športoviska, spravidla na 60 minút). Ak je držiteľom karty iba 1 osoba, tak 1 karta hradí 50% cenníkovej ceny zariadenia. Zvyšok ceny kurtu (50%) je nutné doplatiť priamo partnerskému športovisku.

5. Plážový volejbal a bowling: ak minimálne 4 osoby sú držiteľmi karty, je kurt/dráha zdarma (v dĺžke podľa podmienok partnerského športoviska, spravidla na 60 minút). Ak je držiteľom karty iba 1 osoba, tak 1 karta hradí 25% cenníkovej ceny zariadenia. Zvyšok ceny kurtu/dráhy je nutné doplatiť priamo partnerskému športovisku.

6. Registrácia alebo rezervačný systém: niektoré zariadenia vyžadujú pre využitie svojich služieb úvodnú registráciu s prípadným registračným poplatkom alebo pre jednotlivý vstup prihlásenie cez rezervačný systém (napríklad na skupinové cvičenia). V takom prípade je držiteľ karty musí postupovať aj podľa platných podmienok daného partnerského športoviska. Pri nedodržaní pravidiel má partnerské športovisko výlučné právo držiteľovi karty vstup odoprieť.

7. Kartu nemožno uplatniť na kurzy organizované partnerskými športoviskami a ani na využitie akýchkoľvek iných služieb, ktoré nie sú zahrnuté prehľade zariadení/aktivít a pre ich využitie je potrebné dodržať cenník daného zariadenia.

8. Držiteľ karty je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a ďalšie podmienky partnerského športoviska.

9. Bez ohľadu na vyššie uvedené pravidlá, v záujme spokojnosti však držiteľom kariet odporúčame vopred kontaktovať dané zariadenie a získať potrebné informácie.

Karta MultiSport

10. Karta je viazaná na konkrétne meno a priezvisko, je neprenosná a nesmie byť sprístupňovaná iným osobám.

11. Zamestnanec má za podmienok upravených v zmluve nárok na jednu kartu. Zamestnanec má možnosť požiadať o vydanie jednej karty pre blízku osobu staršiu ako 15 rokov a najviac tri karty pre deti do 15 rokov veku. Ak dôjde k zrušeniu karty zamestnanca v programe MultiSport, alebo uplynie doba platnosti karty zamestnanca, sú automaticky zrušené aj všetky pridružené karty (pre tzv. sprevádzajúcu osobu aj deti).

12. Kartou sa rozumie karta v jej plastovej forme alebo virtuálnej podobe cez mobilnú aplikáciu My MultiSport (tzv. virtuálna karta). Benefit Systems Slovakia s.r.o. je oprávnená zúžiť právo držiteľa karty predovšetkým na úrovni zamestnávateľa v zmysle zmluvy používať kartu len v jej virtuálnej podobe; v tom prípade sa právo držiteľa karty v rozsahu rozhodnúť sa používať kartu v jej plastovej podobe neuplatňuje.

13. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak alebo z povahy podoby karty nevyplýva opak, podmienky používania karty v jej virtuálnej podobe sa okrem týchto podmienok riadia špecifickými podmienkami používania virtuálnej karty dostupnými v mobilnej aplikácii Benefit Systems Slovakia s.r.o., ktoré majú vo vzťahu k týmto podmienkam špeciálny vzťah. Virtuálnu kartu nie je v zásade technicky možné používať na mobilných telefónoch značky AG Huawei, certifikované po 15. máji 2019, nakoľko nepodporujú služby Google.

Podmienky používania karty MultiSport v partnerských športoviskách

14. Služby v rámci programu MultiSport môže jej držiteľ využiť v partnerskom športovisku po predložení platnej karty v podobe akceptovanej športoviskom a osobného dokladu s fotografiou (najmä občiansky preukaz, vodičský preukaz, u dieťaťa školský preukaz alebo je akceptovaná aj kartička poistenca) za podmienok uvedených ďalej v tomto dokumente ako aj špecifických podmienkach používania virtuálnej karty. Pokiaľ je partnerské športovisko označené „len virtuálna karta“ jedná sa o športovisko, ktoré akceptuje výlučne virtuálne karty, t.j. plastová verzia karty nie je na tomto športovisko akceptovaná. Bez predloženia osobného dokladu je karta neplatná. Poverený pracovník partnerského športoviska má v tejto súvislosti právo a zároveň povinnosť danú Benefit Systems Slovakia s.r.o. vyžadovať od držiteľa karty predložiť osobný doklad k nahliadnutiu, aby overil, či kartu predložil oprávnený držiteľ (najmä overením zhody mena a priezviska). Ak zariadenie nedisponuje čítačkou kariet, alebo čítačka kariet je v zariadení prechodne mimo prevádzky, užívateľ je povinný zapísať svoju návštevu a potvrdiť ju svojim podpisom do osobitného formulára dostupného na recepcii zariadenia.

15. Držiteľ karty je povinný preukázať sa kartou a osobným dokladom pred využitím služby. Je zakázané predkladať kartu počas alebo po využití služby v zariadení.

16. Držiteľ karty je povinný mať kartu po celú dobu návštevy zariadenia u seba, t.j. vo svojej dispozícii. Je zakázané ponechávať kartu napríklad na recepcii (ani ako zálohu za kľúčik od skrinky).

17. Partnerské športovisko má právo bez akejkoľvek náhrady odmietnuť vstup prostredníctvom karty, ak jej držiteľ poruší alebo odmietne postupovať podľa týchto podmienok (napríklad ak odmietne predložiť k nahliadnutiu aj osobný doklad s fotografiou) alebo ak je zariadenie alebo aktivita, ktorú chce využiť, aktuálne plne obsadená.

18. Partnerské športovisko má právo bez akýchkoľvek ďalších nárokov osoby kartu zadržať, ak zistí, že meno a priezvisko na karte sa nezhoduje s údajmi na predloženom osobnom doklade, alebo ak má iné dôvodné podozrenie, že došlo alebo dochádza k zneužitiu karty alebo jej využívaniu neoprávnenou osobou.

19. Je zakázané používať kartu po skončení doby jej platnosti.

20. Po skončení platnosti karty je nutné ju vrátiť zamestnávateľovi.

21. Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny vo vzhľade karty.

22. Je zakázané vyhotovovať akékoľvek fotokópie, skeny či fotografie karty.

23. Je zakázané využívať kartu na iný účel, na ktorý je podľa týchto podmienok určená. Osobite je zakázané akékoľvek obchodovanie s kartami, akákoľvek forma distribúcie kariet, ich predávanie, poskytovanie, požičiavanie tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Benefit Systems Slovakia s.r.o. alebo akékoľvek iné zaobchádzanie s nimi za účelom dosiahnutia neoprávneného obohatenia.

Strata, zničenie alebo krádež karty MultiSport

24. Stratu, zničenie alebo krádež karty je jej držiteľ povinný najneskôr do 24 hodín nahlásiť na info@multi-sport.sk a zároveň zamestnávateľovi za účelom jej zablokovania. V prípade nálezu karty, ktorá bola nahlásená ako stratená prípadne odcudzená, je nutné ju zaslať spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o..

Pozastavenie platnosti karty a zrušenie karty MultiSport

25. Držiteľ karty môže jej platnosť pozastaviť na dobu neurčitú, ale len z vážnych zdravotných dôvodov. Žiadosť o pozastavenie karty musí nahlásiť prostredníctvom formulára alebo prostredníctvom zamestnávateľa, najneskôr do dátumu uzávierky objednávok na nasledujúci mesiac. Karta je následne pozastavená od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

26. Držiteľ karty môže kartu s účinnosťou k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci zrušiť, a to žiadosťou prostredníctvom formulára alebo prostredníctvom zamestnávateľa, najneskôr do dátumu uzávierky objednávok na nasledujúci mesiac. V prípade ak užívateľ kartu zruší a tým z programu MultiSport vystúpi, môže sa doň opätovne vrátiť a objednať si kartu najskôr po uplynutí 6 kalendárnych mesiacov (a prípadne ďalších podmienok, ak sa podľa zmluvy uplatňujú).

Zablokovanie karty MultiSport

27. Karta je majetkom spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o.

28. Benefit Systems Slovakia s.r.o. má právo kartu odobrať alebo ju zablokovať v prípade porušenia týchto podmienok zo strany jej držiteľa, alebo v iných prípadoch dohodnutých v zmluve (najmä nezaplatenie odmeny za služby zo strany zamestnávateľa).

29. Ak držiteľ karty poruší podmienky stanovené v bode 14, 15, 16, 19, 22 alebo 23, Benefit Systems Slovakia s.r.o. má, okrem práva podľa bodu 28, aj právo odmietnuť vydať kartu takejto osobe do budúcna a zároveň požadovať od držiteľa karty zaplatenie pokuty 15 € za každé porušenie. O tomto porušení bude Benefit Systems Slovakia s.r.o. informovať aj zamestnávateľa držiteľa karty, resp. zamestnávateľa držiteľa zamestnaneckej karty ak sa jedná o pridružené karty.

Zodpovednosť za škodu

30. Benefit Systems Slovakia s.r.o. nezodpovedá za žiadnu škodu, ktoré vznikne užívateľovi v súvislosti s využívaním služieb programu MultiSport a ani za škodu, ktorá vznikne užívateľovi ako dôsledok porušenia týchto podmienok. Za škodu zodpovedá osoba, ktorá ju svojim konaním spôsobila.

Záväznosť týchto podmienok

31. Pri každom objednaní, prevzatí a využití karty jej držiteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s aktuálnymi podmienkami používania karty a je si vedomý svojej povinnosti ich dodržiavať vrátane následkov plynúcich z ich porušenia.

32. Benefit Systems Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v týchto podmienkach používania karty. Ich zmena je účinná okamihom jej zverejnenia na tejto webovej stránke.

Máte záujem o ďalšie informácie?

Kontaktujte nás

Prevádzková doba Infolinky je PO – PIA 8.30 – 16.30 hod.

SKÚSENOSTI UŽÍVATEĽOV KARTY MULTISPORT

Karta MultiSport je zamestnanecký benefit, ktorý umožňuje každý deň jeden voľný vstup na vybranú aktivitu v partnerskej prevádzke. Spolu je to viac ako 860 zariadení na Slovensku, viac ako 1840 prevádzok v Česku a viac ako 260 rôznych druhov aktivít, ktoré pomáhajú formovať vyvážený work-life balance.

Ako použiť kartu
Ak s kartou MultiSport začínate alebo nad ňou uvažujete, vedzte, že nie je nič ľahšie ako jej použitie. Do fitnescentra, plavárne či iného športoviska, ktoré navštevujete pravidelne, zvyčajne potrebujete členskú kartu, prípadne kartu s predplatenými vstupmi. Ak máte mesačné či ročné členské, vstup je viazaný na konkrétnu osobu a je neprenosný. Podobne tomu je aj s kartou MultiSport. Tá je viazaná na konkrétneho užívateľa a pri vstupe by ste sa okrem karty mali preukázať aj občianskym preukazom, ktorý potvrdí, že karta je pridelená na vaše meno. Kartu MultiSport si dokážete vypýtať u svojho zamestnávateľa. Ide o zamestnanecký benefit, ktorý vám vie poskytnúť. Kartu objedná zamestnávateľ a vám príde už len obálka s kartou a pokynmi k aktivácii. Ak je vaša karta aktívna, stačí si ju vziať, prísť na prvé športovisko, preukázať sa občianskym preukazom a môžete ísť smelo cvičiť.

Pozrite si najčastejšie otázky (FAQ) k Virtuálnej karte.
Podmienky používania karty MultiSport.

Virtuálna karta

MultiSport však dnes už ponúka aj možnosť preukázať sa virtuálnou kartou. Pre plné využitie virtuálnej karty potrebujete do aplikácie nahrať svoju fotografiu, ktorá bude po potvrdení pri prvej návšteve športoviska dostatočnou identifikáciou pre všetky budúce návštevy. To v praxi znamená, že do svojho obľúbeného športoviska už nepotrebujete nosiť celú peňaženku s občianskym preukazom, ale stačí vám len mobilný telefón. Keďže karta MultiSport je predovšetkým o ľuďoch, opýtali sme sa piatich užívateľov, ako kartu využívajú a aké sú podľa nich jej najväčšie výhody.

MÁRIA

Mária pracuje na marketingovom oddelení pre medzinárodnú firmu v Bratislave a kartu MultiSport aktívne využíva už niekoľko rokov.

Na aké aktivity a ako často využívaš kartu MultiSport počas mesiaca?

Kartu MultiSport využívam veľmi často aj niekoľkokrát do týždňa. Momentálne ju využívam napríklad v NTC na badminton, na plavárni Pasienky a na rôzne fitness centrá.

Aké sú podľa teba výhody oproti bežnej permanentky do posilňovne alebo inej športovej prevádzky?

Páči sa mi, že nemusím byť viazaná v jednom fitku, ale môžem to striedať podľa toho, ako sa mi to hodí. Ak pracujem z domu, idem do iného fitka, ako keď pracujem z office. Táto “voľnosť” je super. Navyše ak idem do nového fitka, môžem si ho vyskúšať a nemusím sa tam hneď viazať permanentkou.

Odporučila by si MultiSportku svojim známym?

MultiSport kartu by som odporučila každému, existuje kopec aktivít ktoré sú buď bez doplatku alebo úplne zadarmo vďaka tejto karte.

ZUZANA

Zuzana je študentkou architektúry v hlavnom meste, pôvodom z Liptova a využíva sprievodnú kartu MultiSport. O tú môže každý zamestnanec požiadať pre blízku osobu staršiu ako 15 rokov. O dostupnosti tejto alternatívy, ako aj ceny odporúčame informovať sa u svojho zamestnávateľa.

Na aké aktivity a ako často využívaš kartu MultiSport počas mesiaca?

Kartu MultiSport využívam takmer denne s výnimkou niekoľkých dní v mesiaci. Používam ju najmä pri návšteve fitka, prípadne do sauny po cvičení. Využívam ju v Bratislave aj v Liptovskom Mikuláši.

Aké sú podľa teba výhody oproti bežnej permanentky do posilňovne alebo inej športovej prevádzky?

Výhodou určite je, že ju môžem využívať na rôznych zazmluvnených miestach a nie som viazaná len na jednu prevádzku s klasickou permanentkou. Tým pádom ma to vyjde oveľa výhodnejšie, než klasická permanentka do posilňovne, čo je pre mňa ako študentku veľké plus.

Odporučila by si MultiSportku svojim známym?

Určite by som ju mojim známym odporučila, keďže sa dá využiť na toľkých miestach, že si každý nájde niečo svoje. Kto vyskúša, určite neoľutuje.

 

 

 

 

MARTIN

Martin pracuje pre softvérovú firmu formou home office už od pandémie a kartu aktívne využíva na balancovanie sedavého zamestnania so športom a pohybom.

Na aké aktivity a ako často využívaš kartu MultiSport počas mesiaca?

Kartu využívam v priemere až 5 krát týždenne. Počas pracovných dní sa snažím byť aktívny a po ôsmych hodinách za počítačom vyrážam cvičiť, plávať alebo na lezeckú stenu. Môj cieľ je každý deň mať aspoň hodinu až dve fyzickej aktivity, ktorá by vybalancovala moje sedavé zamestnanie. Niekedy kartu využijem aj cez víkendy počas spoločných aktivít s priateľkou.

Aké sú podľa teba výhody oproti bežnej permanentky do posilňovne alebo inej športovej prevádzky?

Vyhovuje mi jednoduchosť použitia. Nepotrebujem žiadne doplnkové registrácie ani členské karty, navyše môžem vyskúšať rôzne športy a športoviská, ktoré ľahko nájdem na webe.

Odporučil by si MultiSportku svojim známym?

Určite áno. Ak by mi tento benefit nesprístupnila moja firma, pravdepodobne by som skúšal získať sprievodnú kartu od známych.

ROMAN

Roman pracuje ak projektový manažér v stavebnej firme. Z povahy svojej práce veľa cestuje po Slovensku, ale aj do zahraničia.

Na aké aktivity a ako často využívaš kartu MultiSport počas mesiaca?

MultiSportku využívam hlavne do fitka, ale rád skúšam aj nové aktivity ako skupinové cvičenia alebo raketové športy. Kartu využívam približne dvakrát do týždňa, niekedy však aj častejšie

Aké sú podľa teba výhody oproti bežnej permanentky do posilňovne alebo inej športovej prevádzky?

Z práce veľa cestujem a často ostávam v rôznych mestách aj viac dní. Karta MultiSport mi pomáha úplne nezanedbávať môj cvičebný plán a fyzičku. Vďaka karte objavujem posilňovne po celom Slovensku. 

Odporučil by si MultiSportku svojim známym?

Áno, bez karty by som cvičil oveľa menej. Super benefit je aj využitie karty v Českej republike, kde občas cestujem. 

LUCIA

Na aké aktivity a ako často využívaš kartu MultiSport počas mesiaca?

Rada skúšam nové športy a aktivity, takže MultiSportka je pre mňa ideálna. Jeden deň si idem zaplávať, ďalší hráme s partiou volejbal či squash. Sú týždne, kedy absolvujem aj 4 návštevy športoviska do týždňa.

Aké sú podľa teba výhody oproti bežnej permanentky do posilňovne alebo inej športovej prevádzky?

Jednoznačne ušetrené peniaze. Ak by som si mala platiť sa všetky aktivity zvlášť, prípadne za drahú permanentku, tak toľko určite nešportujem. S kartou MultiSport môžem experimentovať koľko sa mi zachce a neplatím drahé vstupy.

Odporučila by si MultiSportku svojim známym?

Už sa tak aj stalo a na moje výzvy si pár kamarátov o tento firemný benefit požiadalo. 

Tak, čo hovoríte na tento článok? Tu môžete vidieť, že karta MultiSport je pre každého, len ju treba vyskúšať. Ak ju ešte stále nemáte, vypýtajte si ju u svojho zamestnávateľa.

AUTOR: Michal Haviar

26. august 2021

Squash patrí medzi mladšie raketové športy, ktorého popularita neustále rastie. Aká je aktuálna situácia na Slovensku? Je u nás dostatok športovísk a hráčov, ktorí sa venujú tomuto športu?

Aktuálna situácia na Slovensku v squashi je priaznivá najmä pre širšiu verejnosť, ktorá sa tomuto športu venuje na rekreačnej úrovni. Najmä v Bratislavskom regióne sa športoviská tešia prílevu mladých ľudí do 35 rokov. Počet kurtov v hlavnom meste  zatiaľ postačuje dopytu zákazníkov, avšak v poslednom období je rezervácia kurtu v prime-time čoraz náročnejšia.

Ako by ste v skratke vysvetlili tento šport niekomu, kto o ňom nikdy nepočul?

Squash je indoorový šport, ktorý hrajú väčšinou dvaja hráči (môžu byť aj viacerí). Je to kreatívna, dynamická raketová hra, ktorej cieľom je odraziť loptičku vždy o čelnú stenu. Hráči sa striedajú po každom údere a odraze od čelnej steny.

Ako ste sa dostali ku squashu vy?

Hrám squash od desiatich rokov. Ako dieťa som začínal s tenisom, no po pár rokoch mi otec ukázal aj inú alternatívu raketového športu a hneď sa mi zapáčil.

Aká výbava je potrebná pre squash a komu by ste tento šport odporučili?

Výbava na squash: halová obuv, športové oblečenie, raketa, loptička. Raketu s loptičkou je dnes možné požičať si takmer v každom squashovom centre. Squash je možné hrať na rôznych úrovniach náročnosti, preto nie je jednoduché odporučiť ho len niektorej skupine ľudí. V sprievode skúseného trénera je možné začať s týmto športom v takmer v každom veku.

Čo by ste poradili začiatočníkom? Akým chybám by sa mali vyvarovať?

Súčasťou každého športu je správna technika. V tomto prípade zosúladenie pohybu na kurte a techniky úderu. Určite by som poradil každému začiatočníkovi, aby si pred nástupom na kurt prinajmenšom pozrel zopár inštruktážnych videí. Prípadne, v tom lepšom prípade, sa obrátil na trénera, ktorý ho vie vďaka pár jednoduchým krokom navigovať správnym smerom.

Ako vyzerá bežný tréning hráča squashu?

Každý tréning začína poctivou rozvičkou a zahriatím svalov. Potom záleží od typu tréningu, či idem trénovať techniku a presnosť úderov alebo kondíciu, prípadne ich kombináciu. Tréning trvá 60-90 minút buď s trénerom alebo so sparingpartnerom.

Aké doplnkové športy by ste odporučili začínajúcim hráčom squashu?

Keďže squash je raketový šport, každý kompenzačný cvik sa počíta. Vhodné je určite plávanie, beh a pravidelný strečing. Cviky s vlastným telom a spevňovanie trupu a chrbta sú dnes nevyhnutnou súčasťou zdravého športovca.

Aké sú najväčšie zdravotné benefity raketových športov?

Podľa výskumu prestížneho časopisu Forbes je squash najzdravším športom. 30 minút strávených na kurte vám poskytne impozantný kardio-dýchací tréning. Neustály beh a výpady budujú vytrvalosť a silné svaly v dolných častiach tela. Okrem toho môže squash zlepšiť flexibilitu chrbta, vďaka otočkám a výpadom, aby hráči udržali loptu v hre.

Ako je na tom Slovensko v porovnaní so svetovou špičkou? Aké krajiny sú vlastne lídrami v tomto športe?

V porovnaní s európskou špičkou sa drží Slovenský reprezentačný tím podľa posledných výsledkov (2019) na 13. mieste. V rámci svetovej scény dlhodobo vedú rebríčky Egypťania.

Aké sú vyhliadky do budúcna. Rastú na Slovensku mladé talenty? Existuje koncepčná práca s mládežou?

V posledných rokoch prebieha na Slovensku prezentácia squashu na úrovni základných škôl – najmä kvôli veku, kedy je najvhodnejšie so squashom začať. Slovenská squashová asociácia podporuje kluby, ktoré s mládežou dlhodobo pracujú. A je tiež otvorená novým impulzom a návrhom, ako squash ešte viac zviditeľniť. Najvýraznejším talentom medzi juniormi je Ella Gálová (IMET klub BA), ktorá dominuje na prvej priečke svojej kategórie na Európskej úrovni.

Od akého veku je vhodné začať so squashom? 

Ideálne situácia je, pokiaľ je dieťa od malička vedené k športom a vyformuje sa uňho všeobecná pohybová zdatnosť. Je ťažké povedať kedy je ten správny vek začať. V IMET squash centre začíname s nováčikmi vo veku 7- 14 rokov.

Existujú nejaké predispozície, ktoré by mali deti spĺňať, aby sa stali dobrými hráčmi? 

Na deťoch je v mnohých prípadoch vidieť, či sú od malička k športu vedené alebo nie. Predispozíciami môže byť rýchlosť, motorika pri hádzaní a chytaní lopty, udržanie rovnováhy, súťaživosť.

Squash je charakteristický prudkou zmenou pohybu, brzdením a rozbiehaním. To môže byť veľmi náročné na kĺby a väzy v kolenách. Ako sa chrániť pred zraneniami? Stačí kvalitná rozcvička?

Zranenia sú bohužiaľ súčasťou každého športu. Rozcvička je základ každého tréningy, či zápasu. Avšak prevencia je najvhodnejším spôsobom ako sa vyvarovať zraneniam – kompenzačné cvičenia, pravidelný strečing, výživové doplnky.

Autor: Michal Haviar

Respondent: Dávid Kubíček

26. 7. 2021

Trávite letnú dovolenku na Slovensku? Karta MultiSport môže byť vašim najvernejším spoločníkom a náš web s vyhľadávačom najlepší radcom. Vybrali sme si pre vás päť zaujímavých aktivít a prevádzok, ktoré môžete počas svojich potuliek navštíviť. Pozrime sa spoločne do národného parku Malá Fatra, vinárskej oblasti Pezinka, mesta pod Chočskými vrchmi a spoločne objavíme aj krásy východného Slovenska.

Terchová na terénnej kolobežke

Navštívte Terchovú, vstupnú bránu do Národného parku Malá Fatra. Terchová obklopená nádhernou prírodou patrí k najmalebnejším dedinám Slovenska. Je spätá s legendami opradenou postavou Juraja Jánošíka, slovenského zbojníka a pre viacerých aj národného hrdinu. Zbojník sa v tejto obci narodil v roku 1688 a je bezpochyby jej najslávnejším rodákom. Inšpiráciou v názve má aj jedna z atrakcií, ktorú vám chceme odporučiť. Ide o požičovňu e-kolobežiek Jánošík. S nimi môžete spoznávať zbojníkov kraj rýchlo, ekologicky a komfortne vďaka pohodlnému sedadlu. Dávka adrenalínu je iba na vašich preferenciách a ceste, ktorú si zvolíte.

Golfové odpalisko v Pezinku

Kráľovský šport známy z amerických filmov je dávno realitou aj na Slovensku. Jedným z miest, ktoré ponúka karta MultiSport je golfový driving range v Pezinku. Ten sa nachádza v miestnej časti Cajka pod úpätím Malých Karpát, hneď vedľa nemocnice Philippa Pinnela. Areál je súčasťou takzvaného Parku oddychu a umenia, kde sa okrem odpaliska nachádza aj vinársky skanzen v podobe výsadby charakteristických odrôd viniča. Driving range má až 25 odpalísk a jeho súčasťou je aj klubová kaviareň Albatros. Ak si chcete tento šport vyskúšať, nepotrebujete byť členom žiadneho golfového klubu. Vítaný je každý, kto má chuť otestovať šport večne zelených greenov.


Motel Ranč Ružomberok

Neďaleko historickej dedinky Černová, v srdci dolného Liptova, sa nachádza Motel Ranč Ružomberok. Motel je ideálnym východiskovým bodom pre návštevu prírodných a kultúrnych krás v okolí. Na výber máte neďaleký Vlkolínec, Liptovskú Maru, viacero vodných parkov či jaskyne s bohatou krasovou výzdobou v neďalekej Demänovskej doline. Na sprievodné voľnočasové aktivity po výletoch a náročných turistických výšľapoch do Chočských vrchov, Nízkych či Západných Tatier môžete využiť kartu MultiSport. Motel Ranč ponúka svojim návštevníkom stolný tenis, squash či bowlingovú dráhu. Práve tu môžete načerpať sily a pripraviť sa na dni plné adrenalínu. Motel sa navyše nachádza na hlavnom ťahu križujúcom Slovensko.

Exotické letné kúpalisko v Prešove

Zaži atmosféru letnej dovolenky v Plaza Beach Resort Prešov. Exotické letné kúpalisko, stredomorská reštaurácia Plaza Beach a luxusný Boutique hotel s wellness a prírodnými kúpeľmi. Kúpalisko je otvorené počas letnej sezóny (jún – september) len v prípade priaznivého počasia. Je to exotické miesto pripomínajúce známe dovolenkové stredomorské destinácie. Jeho architektonické stvárnenie inšpirované Gaudim, palmy, plážové postele a ležadlá pre každého návštevníka, sa odlišuje od všedných kúpalísk a podobných komplexov na Slovensku. Pre aktívnych návštevníkov tento rezort ponúka tenisové kurty a plavecký bazén pod vyhliadkovým majákom. Deti si zas môžu užiť zábavu v skalnom hrade s vodnými šmýkačkami.

Objavte južný Zemplín

S našimi odporúčaniami ostaneme na východnom Slovensku. Presunieme sa ešte ďalej na Zemplín do mesta Trebišov. S MultiSportkou tu môžete navštíviť Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína. Ponuka výstav je skutočne bohatá. Od expozície vinohradníctva a vinárstva na Slovensku s archívom Tokajských vín, cez expozíciu poľovníctva a ochrany zveri. Okrem toho môžete objavovať tradičné remeslá južného Zemplína či históriu poľnohospodárstva na východnom Slovensku. Múzeum sa pritom nachádza v nádhernom prostredí novo zrekonštruovaného trebišovského kaštieľa. 

Autor: Michal Haviar